اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمدرضا غائبی مهماندوست

فلسفه تعلیم و تربیت گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

ghayebi1212yahoo.com
0000-0002-3186-6486

سردبیر

هادی بهرامی

روانشناسی تربیتی استاد بازنشسته گروه روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

hadibahramiatu.ac.ir
0000-0003-2278-9666

هیات دبیران

پروفسور مهدی سیاح برگرد

روانپزشکی استاد، گروه روان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز، ایران.

sayahbargardyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

رحیم بدری گرگری

روانشناسی تربیتی استاد، گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

badri_rahimtabrizu.ac.ir
0000-0001-7196-6601

h-index: 14  

علی عیسی زادگان

روانشناسی بالینی استاد، گروه روانشناسی، دانشگاه ارومیه، ایران

facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=48&Ln=fa
a.issazadeganurmia.ac.ir
0000-0002-0846-3128

h-index: 11  

چنگیز رحیمی طاقانکی

روانشناسی بالینی استاد، گروه روانشناسی، دانشگاه شیراز، ایران

edp.shirazu.ac.ir/~chrahimi
crahimishirazu.ac.ir
0000-0002-7180-364X

h-index: 8  

هادی بهرامی

روانشناسی تربیتی استاد بازنشسته گروه روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

hadibahramiatu.ac.ir
0000-0003-2278-9666

h-index: 11  

شهرام واحدی

روانشناسی تربیتی استاد، گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

shvaheditabrizu.ac.ir
0000-0001-6573-2294

h-index: 20  

اصغر جعفری

روانشناسی و مشاوره دانشیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

a.jafarikashanu.ac.ir
0000-0001-6581-3246

h-index: 10  

حسن حیدری

روانشناسی دانشیار، گروه روانشناسی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران.

hasanheidariirau.ac.ir
0000-0002-6698-719X

h-index: 9  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

منصور ابو طالیب

مشاوره و روانشناسی Full Professor, Department of Psychology, Faculty of Social Sciences & Liberal Arts, UCSI University, Kuala Lumpur, Malaysia

www.ucsiuniversity.edu.my/professor-dr-mansor-bin-abu-talib
mansoratucsiuniversity.edu.my
0000-0002-1119-1282

h-index: 35  

زهیری ایشاک

مشاوره و روانشناسی Full Professor, Department of Psychology, Faculty of Social Sciences & Liberal Arts, UCSI University, Kuala Lumpur, Malaysia

www.ucsiuniversity.edu.my/associate-professor-dr-zahari-bin-ishak
zahariucsiuniversity.edu.my
0000-0002-8978-9962

h-index: 10  

خوزه آپارسیدو دا سیلوا

روانشناسی بالینی استاد، گروه روانشناسی، دانشگاه سائوپائولو، ریبیرائو پرتو، سائوپائولو، برزیل

bv.fapesp.br/pt/pesquisador/4967/jose-aparecido-da-silva/
jadsilvaffclrp.usp.br
0000-0002-1852-369X

h-index: 21  

آسوکه کومار ساها

روانشناسی بالینی استاد، گروه روانشناسی، دانشگاه الله آباد، هند.

drasokepsychology.jnu.ac.bd
0000-0001-7641-5980

h-index: 6  

هیات دبیران

فریبرز نیکدل

روانشناسی تربیتی دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه یاسوج، ایران

fanikdelyu.ac.ir

زهرا یوسفی

روانشناسی بالینی استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

z.yousefikhuisf.ac.ir
0000-0001-5856-3605

h-index: 12