اهداف و چشم انداز

اهداف :

۱.      توسعه دانش در زمینه های روان درمانی

۲.      توسعه دانش در زمینه های روان شناسی بالینی

۳.      توسعه دانش در حوزه سلامت 

۴.      برقراری ارتباط و انتشار آثار محققان علمی در حوزه های مرتبط با علوم سلامت با تاکید بر روان شناسی سلامت، روان شناسی بالینی و سلامت جامعه نگر


حوزه های علمی اصلی فصلنامه عبارتند از
:‌  

Ø     جنبه های روان شناختی و روان فیزیولوژیکی بیمار یهای مزمن

Ø     استرس، اضطراب و مکانیزم های دفاعی

Ø      مدل های رفتاری، شناختی و اجتماعی مرتبط با روان درمانی

Ø     فرایندهای روانی و تداوم اختلالات روانی و بیماری های تهدید کننده سلامت روان

Ø      مداخلات روان شناختی در درمان بیماری های تهدید کننده سلامتی

Ø     مطالعات با روش شناسی کیفی و ترکیبی در حوزه روان شناسی و روان درمانی

Ø      توسعه مطالعات میان رشته ای در حوزه سلامت

Ø     توجه، ادارک،حافظه، کارکردهای اجرایی، بازتوانی شناختی

Ø  مدل ها و فرایندهای شناختی  در اختلال های هیجانی.