تعیین و مقایسه اثربخشی آموزش بازی برای درک، آموزش ورزشی و ترکیب آنها بر عملکرد تصمیم‌گیری در بازی فوتبال دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه رفتارهای حرکتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت ورزشی،واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه رفتارهای حرکتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

10.22034/pdmd.2024.446684.1057

چکیده

یکی از عملکردهای مهم در بازی فوتبال، عملکرد تصمیم‌گیری است که باید به‌دنبال بهبود و ارتقای آن بود. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف تعیین و مقایسه اثربخشی آموزش بازی برای درک، آموزش ورزشی و ترکیب آنها بر عملکرد تصمیم‌گیری در بازی فوتبال دانش‌آموزان انجام شد. روش پژوهش حاضر نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون بدون گروه کنترل بود. جامعه آماری این مطالعه همه دانش‌آموزان پسر 10 تا 12 سال شهر تهران در پایه‌های تحصیلی چهارم تا ششم ابتدایی بودند. نمونه پژوهش 60 نفر بود که با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و به‌صورت تصادفی در سه گروه آزمایش جایگزین شدند. ابزار پژوهش آزمون سنجش عملکرد بازی (گیوتیرز و همکاران، 2011) بود که عملکرد بازی را از جنبه‌های مختلف از جمله تصمیم‌گیری (پاس، دریبل و شوت) مورد ارزیابی قرار می‌دهد. گروه آزمایش اول با روش آموزش بازی برای درک و گروه آزمایش دوم با روش آموزش ورزشی به مدت 15 جلسه آموزش دید و گروه آزمایش سوم با روش ترکیب آنها آموزش دید. داده‌ها با روش‌های آزمون تی همبسته، تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی LSD در نرم‌افزار SPSS نسخه 25 در سطح معناداری 05/0 تحلیل شدند. نتایج نشان داد که هر سه روش آموزش بازی برای درک، آموزش ورزشی و ترکیب آنها باعث بهبود عملکرد تصمیم‌گیری در بازی فوتبال دانش‌آموزان شد (001/0P<). همچنین، بین سه گروه از نظر عملکرد تصمیم‌گیری تفاوت معناداری وجود داشت؛ به‌طوری که اثربخشی آموزش بازی برای درک در مقایسه با آموزش ورزشی و ترکیب آنها بیشتر بود و علاوه بر آن، اثربخشی آموزش ترکیبی در مقایسه با آموزش ورزشی بیشتر بود  (001/0P<). با توجه به نتایج پژوهش حاضر برای بهبود عملکرد تصمیم‌گیری در بازی فوتبال دانش‌آموزان می‌توان به‌ترتیب از روش آموزش بازی برای درک، روش ترکیب آموزش بازی برای درک و آموزش ورزشی و در نهایت، روش آموزش ورزشی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining and Comparing the Effectiveness of Teaching Game for Understanding, Sports Teaching and Their Combination on Decision-Making Performance in the Football Game of Students

نویسندگان [English]

  • Raziyeh Naemi Far 1
  • Marzieh Balali 2
  • Shahab Parvinpour 3
1 PhD student, Department of Motor Behavior, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Sports Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Movement Behavior, Kharazmi University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

One of the important functions in the football game is the decision-making function, which should be improved and promoted. Therefore, the current research was conducted with the aim of determining and comparing the effectiveness of teaching game for understanding, sports teaching and their combination on the decision-making performance in the football game of students. The present research method was semi-experimental with a pre-test and post-test design without a control group. The statistical population of this study was all male students aged 10 to 12 years in Tehran city in the fourth to sixth grades. The sample of the research was 60 people who were selected by the purposive sampling method and randomly replaced in three experimental groups. The research tool was game performance evaluation tool (Gutierrez et al, 2011), which evaluates game performance from different aspects including decision-making (passing, dribbling and shooting). The first experimental group was trained with the method of teaching game for understanding, the second experimental group was trained with the method of sports teaching 15 sessions, and the third experimental group was trained with their combination method. The data were analyzed with the methods of paired t-test, one-way analysis of variance and LSD post hoc test in SPSS version 25 software at a significance level of 0.05. The results showed that all three methods of teaching game for understanding, sports teaching and their combination improved the decision-making performance in the football game of students (P<0.001). Also, there was a significant difference between the three groups in terms of decision-making performance; So that the effectiveness of teaching game for understanding was higher in compared to sports teaching and their combination, and in addition, the effectiveness of combined teaching was higher in compared to sports teaching (P<0.001). According to the results of the present research, to improve the decision-making performance in the football game of students can use the method of teaching game for understanding, method of combining teaching game for understanding and sports teaching, and finally, the method of sports teaching.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teaching Game for Understanding
  • Sports Teaching
  • Decision-MAKING Performance
  • Students
Abad Robles MT, Collado-Mateo D, Fernandez-Espinola C, Castillo Viera E, Gimenez Fuentes-Guerra FJ. (2020). Effects of teaching games on decision making and skill execution: A systematic review and meta-analysis. International Journal of Environmental Research and Public Health. 17(505): 1-13.
Barba-Martín RA, Bores-Garcia D, Hortiguela-Alcala D, Gonzalez-Calvo G. (2020). The application of the teaching games for understanding in physical education. Systematic review of the last six years. International Journal of Environmental Research and Public Health. 17(3330): 1-16.
Bennett KJM, Novak AR, Pluss MA, Coutts AJ, Fransen J. (2019). Assessing the validity of a video-based decision-making assessment for talent identification in youth soccer. Journal of Science and Medicine in Sport. 22(6): 729-734.
Casado-Robles C, Mayorga-Vega D, Guijarro-Romero S, Viciana J. (2022). Effect of a Sport Education-based teaching unit in Physical Education on high school students’ social networks and quantitative sociometry scores: A cluster randomized control trial. Revista de Psicodidavtica. 27(1): 66-75.
Fortes LS, Lima-Junior D, Nascimento-Junior JRA, Costa EC, Matta MO, Ferreira MEC. (2019). Effect of exposure time to smartphone apps on passing decision-making in male soccer athletes. Psychology of Sport and Exercise. 44: 35-41.
Gutierrez D, Gonzalez S, Garcia-Lopez LM, Mitchell S. (2011). Differences in decision-making development between expert and novice invasion game players. Perceptual Motor Skills. 112: 871-888.
Hortiguela Alcala D, Hernando Garijo A. (2017). Teaching games for understanding: A comprehensive approach to promote student’s motivation in physical education. Journal of Human Kinetics. 59(1): 17-27.
Johnson IL, Walker ER. (2016). Teaching games for understanding: Building a physically literate individual. Journal of Physical Education, Recreation & Dance. 87(6): 47-49.
Knijnik J, Spaaij R, Jeanes R. (2019). Reading and writing the game: Creative and dialogic pedagogies in sports education. Thinking Skills and Creativity. 32: 42-50.
Larkin P, Mesagno C, Berry J, Spittle M. (2014). Development of a valid and reliable video-based decision-making test for Australian football umpires. Journal of Science and Medicine in Sport. 17(5): 552-555.
Maleki M, Allahvaisi F, Gholami A. (2018). The standardization of soccer school players’ offensive behavior game-based evaluation tool. Journal of Research in Teaching. 6(2): 95-113. [Persian]
Mandigo J, Lodewyk K, Tredway J. (2018). Examining the impact of a teaching games for understanding approach on the development of physical literacy using the passport for life assessment tool. Journal of Teaching in Physical Education. 38: 136-145.
Mohammadi M, Solymani Balavi O, Jahani J, Shafiei Sarvestan M, Daryanoosh F. (2019). The impact of the “TGFU” approach on students' sport skills in secondary first course. Studies in Learning & Instruction. 11(1): 163-182. [Persian]
Morales-Belando MT, Kirk D, Arias-Estero JL. (2022). A systematic review of teaching games for understanding intervention studies from a practice-referenced perspective. Research Quarterly for Exercise and Sport. 93(4): 670-681.
Navarro M, Vander Kamp J, Schor P, Savelsbergh GJP. (2018). Implicit learning increases shot accuracy of football players when making strategic decisions during penalty kicking. Human Movement Science. 61: 72-80.
Nikravan M, Safania AM, Zarei A. (2019). Comparing the effectiveness of traditional methods and sport education on knowledge and enthusiasm on volleyball. Sport Psychology Studies. 8(28): 43-50. [Persian]
Ortiz M, Merono L, Morales-Belando MT, Vaquero-Cristobal R, Gonzalez-Galvez N. (2020). Teaching games for understanding in game performance and psychosocial variables: Systematic review and meta-analysis of randomized control trial. Children. 10(573): 1-16.
Owens MF, Roach MA. (2018). Decision-making on the hot seat and the short list: Evidence from college football fourth down decisions. Journal of Economic Behavior & Organization. 148: 301-314.
Pizarro AP, Moreno Dominguez A, Sevil Serrano J, Garcia-Gonzalez L, Del Villar Alvarez F. (2017). The effects of a comprehensive teaching program on dribbling and passing decision-making and execution skills of young footballers. Kinesiology, 49(1): 1-10.
Puente-Maxera F, Mendez-Gimenez A, De Ojeda DM. (2020). Games from around the world: Promoting intercultural competence through sport education in secondary school students. International Journal of Intercultural Relations. 75: 23-33.
Putranto JS, Heriyanto J, Achmad KS, Kurniawan A. (2023). Implementation of virtual reality technology for sports education and training: Systematic literature review. Procedia Computer Science. 216: 293-300.
Shahbazi M, Vazini Taher A, Rezaei F. (2019). The comparison of elite male soccer players decision making behavior under different motivational and exercise situations. Sport Psychology Studies. 8(27): 113-128. [Persian]
Shams Z, Tahmasebi Boroujeni Sh, Bohloul A. (2021). The effect of positive and negative emotions on decision making of football player. Sport Psychology Studies. 10(35): 259-280. [Persian]
Usra M, Bayu WI, Solahuddin S, Octara K. (2023). Improving critical thinking ability using teaching game for understanding. Journal of Physical Education and Sport. 23(2): 419-423.