بررسی تطبیقی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و طرحواره درمانی بر ابرازگری هیجانی در میان زوج‌های دارای دلزدگی زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران.

2 استادیار، گروه روانشناسی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران.

3 استادیار، گروه روانشناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

10.22034/pdmd.2024.434753.1036

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و طرحواره درمانی بر ابرازگری هیجانی در میان زوج‌های دارای دلزدگی زناشویی انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری دو ماهه با گروه کنترل بود. جامعه مطالعه حاضر زوج‌های دارای دلزدگی زناشویی مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره آستان مهر مشهد در بهار سال 1401 بودند. حجم نمونه 30 زوج و 10 زوج برای هر یک از سه گروه در نظر گرفته شد که با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و به روش تصادفی با کمک قرعه‌کشی در سه گروه مساوی جایگزین شدند. گروه آزمایش اول 8 جلسه 90 دقیقه‌ای تحت درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و گروه آزمایش دوم 11 جلسه 90 دقیقه‌ای تحت طرحواره درمانی قرار گرفت و در این مدت گروه کنترل هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد. ابزارهای پژوهش حاضر فرم اطلاعات جمعیت‌شناختی و پرسشنامه‌های دلزدگی زناشویی پاینز (1996) و ابرازگری هیجانی کینگ و ایمونز (1990) بودند که شاخص‌های روانسنجی آنها تایید شد. برای تحلیل داده‌های این مطالعه از روش تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی در نرم‌افزار SPSS تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که روش‌های درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و طرحواره درمانی در مقایسه با گروه کنترل باعث بهبود ابرازگری هیجانی در میان زوج‌های دارای دلزدگی زناشویی شدند و نتایج در مرحله پیگیری باقی ماند (05/0P<). دیگر یافته‌ها نشان داد که بین روش‌های درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و طرحواره درمانی در بهبود ابرازگری هیجانی در میان زوج‌های دارای دلزدگی زناشویی تفاوت معنی‌داری وجود نداشت (05/0P>). با توجه به اثربخشی هر دو روش بر بهبود ابرازگری هیجانی و عدم تفاوت معنی‌دار بین آنها به مشاوران و درمانگران پیشنهاد می‌شود که از هر دو روش مذکور در کنار سایر روش‌های درمانی برای بهبود ابرازگری هیجانی استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Investigation of the Effectiveness of Acceptance and Commitment-based Therapy and Schema Therapy on Emotional Expression among Couples with Marital Burnout

نویسندگان [English]

  • Morteza Razmara 1
  • Mahmoud Jajarmi 2
  • Mohsen Dostkam 3
1 PhD student, Department of Psychology, Bojnord Branch, Islamic Azad University, Bojnord, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Bojnord Branch, Islamic Azad University, Bojnord, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of comparative investigation of the effectiveness of acceptance and commitment-based therapy and schema therapy on emotional expression among couples with marital burnout. This research in terms of purpose was applied and in terms of implementation method was semi-experimental with a pre-test, post-test and two-month follow-up plan with a control group. The present study population was couples with marital burnout who referred to Astan Mehr Counseling Center in Mashhad in the spring of 2022 year. The sample size was 30 couples and 10 couples were considered for each of the three groups, which were selected by purposive sampling method and randomly replaced with the help of lottery in three equal groups. The first experimental group 8 sessions of 90 minute underwent the acceptance and commitment-based therapy, and the second experimental group 11 sessions of 90 minute underwent the schema therapy and during this time, the control group did not receive any intervention. The tools of the current research were the demographic information form and questionnaires of Pines' marital burnout (1996) and King and Emmons' emotional expression (1990) which whose psychometric indicators were confirmed. To analyze the data of this study were used from the method of analysis of variance with repeated measurements and Bonferroni's post hoc test in SPSS software. The findings showed that the methods of acceptance and commitment-based therapy and schema therapy in compared to the control group improved the emotional expression among couples with marital burnout and the results remained in the follow-up phase (P<0.05). Other findings showed that there was no significant difference between the methods of acceptance and commitment-based therapy and schema therapy in improving the emotional expression among couples with marital burnout (P>0.05). Considering the effectiveness of both methods on improving emotional expression and the lack of significant difference between them, it is suggested to counselors and therapists to use both mentioned methods along with other treatment methods to improve emotional expression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acceptance and Commitment-based Therapy
  • Schema Therapy
  • Emotional Expression
  • Couples
  • Marital Burnout
Araghi Y, Bazzazian S, Amirimajd M, Ghamari M. (2020). The effectiveness of acceptance and commitment based approach on decrease alexithymia and hopelessness of divorced demanding couples. Journal of Analytical-Cognitive Psychology, 11(42), 83-97. (Persian)
Ashuri J. (2022). The effectiveness of therapy based on acceptance and realistic commitment on emotional regulation and happiness of couples. Psychological Dynamics in Mood Disorders, 1(1), 12-23. (Persian)
Carvalho M, Matias M. (2023). Parental exhaustion during COVID-19 pandemic: Links to relationship outcomes and dyadic coping. Current Psychology, 2023, 1-11.
Chen YH, Lou SZ, Yang CW, Tang HM, Lee CH, Jong GP. (2022). Effect of marriage on burnout among healthcare workers during the COVID-19 pandemic. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(15811), 1-13.
Cheng F, Wang Y, Zhao J, Wu X. (2018). Mothers’ negative emotional expression and preschoolers’ negative emotional regulation strategies in Beijing, China: The moderating effect of maternal educational attainment. Child Abuse & Neglect, 84, 74-81.
Dan O. (2020). Recognition of emotional facial expressions in adolescents with attention deficit/ hyperactivity disorder. Journal of Adolescence, 82, 1-10.
Derogar S, Tahmasebi Pour N, Nasri S. (2019). The effectiveness of acceptance and commitment therapy on responsibility and its components in female students. Iranian Journal of Educational Sociology, 2(2), 34-43.
Edwards DJA. (2022). Using schema modes for case conceptualization in schema therapy: An applied clinical approach. Frontiers in Psychology, 12(763670), 1-17.
Farmanbar F, Maredpour A, Malekzadeh M, (2022). The effectiveness of schema therapy on ambivalence in emotional expression, self-differentiation, mentalization and sensitivity to rejection in patients with borderline personality disorder culture in Damavand schools. Sociology of Education, 8(2), 245-261. (Persian)
Fassbinder E, Schweiger U, Martius D, Brand-de Wilde O, Arntz A (2016). Emotion regulation in schema therapy and dialectical behavior therapy. Frontiers in Psychology, 7(1373), 1-19.
Ghadiani M, NejadHoseini S. (2020). Comparing the effectiveness of schema therapy and therapy based on emotional efficiency on rumination and emotional expression of divorced women in Tehran. Journal of Applied Family Therapy, 1(3), 188-203.
Inoue K, Hara S, Abe M, Hojo N, Ijima Y. (2021). Model architectures to extrapolate emotional expressions in DNN-based text-to-speech. Speech Communication, 126, 35-43.
Jesse MT, Shkokani L, Eshelman A, De Reyck C, Abouljoud M, Lerut J. (2018). Transplant surgeon burnout and marital distress in the sandwich generation: The call for organizational support in family life. Transplantation Proceedings, 50(10), 2899-2904.
Kabini Moghadam, S, Esmaeilishad, B. (2023). Comparing the effectiveness of cognitive-behavioral therapy and therapy based on acceptance and commitment on psychological problems and psychological well-being in students with behavioral disorders. Psychological Dynamics in Mood Disorders, 2(3), 1-13. (Persian)
Kargar K, Vaziri Sh, Lotfi Kashani F, Nasri M, Shahbazi Zadeh F. (2024). Efficacy of acceptance and commitment therapy on the emotional expression and sexual function in infertile women’s. Journal of Applied Psychological Research, In Press. (Persian)
Kianipour O, Mohsenzadeh F, Zahrakar K. (2018). The comparison of schema therapy and narrative therapy when combined each of them with marital enrichment program on marital infidelity tendency and marital satisfaction. Family Counseling & Psychotherapy, 7(2), 27-54. (Persian)
King LA, Emmons RA. (1990). Conflicts over emotional expression: Psychological and physical correlates. Journal of Personality and Social Psychology, 58(5), 864-877.
Kocyigit M, Uzun M. (2024). Couple burnout and marital satisfaction: Serial mediation by mindfulness and emotion regulation. The American Journal of Family Therapy, In Press.
Kret ME, Prochazkova E, Sterck EHM, Clay Z. (2020). Emotional expressions in human and non-human great apes. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 115, 378-395.
Lee SW, Choi M, Lee SJ. (2023). A randomized controlled trial of group-based acceptance and commitment therapy for obsessive-compulsive disorder. Journal of Contextual Behavioral Science, 27, 45-53.
Liu M, Li L, Xiao Y, Wang X, Ye B, Wang X, Geng F. (2023). The psychological mechanism underlying neuroticism on divorce proneness: The chain mediating roles of negative partner support and couple burnout and the moderating role of economic level. Journal of Affective Disorders, 327, 279-284.
Moradzadeh F, Pirkhaefi A. (2018). The effectiveness of acceptance and commitment therapy on marital satisfaction and cognitive flexibility among married employees of the Welfare Office. Iranian Journal of Psychiatric Nursing, 5(6), 1-7. (Persian)
Nenadic I, Lamberth S, Reiss N. (2017). Group schema therapy for personality disorders: A pilot study for implementation in acute psychiatric in-patient settings. Psychiatry Research, 253, 9-12.
Ozer D, Dissiz M. (2024). The effect of online group based acceptance and commitment therapy on psychotic symptoms and functioning levels of individuals with early psychosis. Schizophrenia Research, 267, 55-64.
Petersen JM, Davis CH, Renshaw TL, Levin ME, Twohig MP. (2023). School-based acceptance and commitment therapy for adolescents with anxiety: A pilot trial. Cognitive and Behavioral Practice, 30(3), 436-452.
Pines AM. (1996). Couple burnout: Causes and cures. 1st Edition, London: Routledge Publication.
Rashidi F, Monirpour N, Dokanei Fard F. (2022). The model of emotional divorce based on differentiation with the mediating role of attachment styles and experience of we-ness. Iranian Journal of Educational Sociology, 5(2), 50-63.
Renner F, DeRubeis R, Arntz A, Peeters F, Lobbestael J, Huibers MJH. (2018). Exploring mechanisms of change in schema therapy for chronic depression. Journal of Behavioral Therapy and Experimental Psychiatry, 58, 97-105.
Sadeghian M, Hashemian K, Abol-Maali Kh, Sabet M. (2022). The effectiveness of combining education of self-determination and art on reducing academic burnout in fifth grade elementary male students. Sociology of Education, 8(1), 86-96. (Persian)
Schindler S, Bruchmann M, Gathmann B, oeck R, Straube T. (2021). Effects of low-level visual information and perceptual load on P1 and N170 responses to emotional expressions. Cortex, 136, 14-27.
Shahabi Sh, Sanagouye-Moharer GH. (2020). The effectiveness of emotional focused couple therapy on marital burnout and attitudes toward infidelity of couples. Salamat Ijtimai (Community Health), 7(1), 87-94. (Persian)
Shahbeik S, Taghavijurabchi F, Rohani N, Mohamadi M, Amani O. (2019). The effectiveness of group psychotherapy based on acceptance and commitment on emotional expressiveness and self-care behaviors in patients with type 2 diabetes. Journal of Health Literacy, 3(4), 25-35.
Soleymani S, Amirfakhraei A, Keramati K, Samavi A. (2020). Comparison the effectiveness of “cognitive behavioral treatment” and “unified trans diagnostic treatment” on emotional expression and fear of intimacy in children of divorce. Journal of Health Promotion Management, 9(6), 83-95. (Persian)
Song S, Zhao S, Gao Z, Lu M, Zhang M, Gao S, Zheng Y. (2022). Influence of affective verbal context on emotional facial expression perception of social anxiety. International Journal of Psychophysiology, 181, 141-149.
Stefan S, Stroian P, Fodor L, Matu S, Nechita D, Boldea I, et al. (2023). An online contextual schema therapy workshop for social anxiety symptoms – A randomized controlled trial. Journal of Contextual Behavioral Science, 29, 67-75.
Takahashi F, Ishizu K, Matsubara K, Ohutsuki T, Shimoda Y. (2020). Acceptance and commitment therapy as a school-based group intervention for adolescents: An open-label trial. Journal of Contextual Behavioral Science, 16, 71-79.
Tay DL, Ellington L, Towsley GL, Supiano K, Berg CA. (2021). Emotional expression in conversations about advance care planning among older adult home health patients and their caregivers. Patient Education and Counseling, 104(9), 2232-2239.
Van Dijk SDM, Bouman R, Folmer EH, Den Held RC, Warringa JE, Marijnissen RM, Voshaar RCO. (2020). (Vi)-rushed into online group schema therapy based day-treatment for older adults by the COVID-19 outbreak in the Netherlands, 28(9), 983-988.
Veenstra-Spruit MS, Bouman R, Van Dijk, Van Asselt ADI, Van Alphen SPJ, Veenstra DH, et al. (2024). Group schema therapy combined with psychomotor therapy for older adults with a personality disorder: an open-label, multicentre, randomised controlled trial. The Lancet Healthy Longevity, 5(4), 245-254.
Yuan J, Zheng M, Liu D, Wang L. (2024). Effect of acceptance and commitment therapy on emotion regulation in adolescent patients with nonsuicidal self-injury. Alpha Psychiatry, 25(1), 47-53.