اثربخشی آموزش مهدویت بر بهزیستی روانشناختی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مشاوره خانواده، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 استادیار، گروه مشاوره خانواده، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

10.22034/pdmd.2024.442935.1047

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهدویت بر بهزیستی روانشناختی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن انجام شد. روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل بود و طرح آن به صورت گروه‌های آزمایش و گروه کنترل و دو مرحله پیش آزمون، پس آزمون انجام شد. جامعه آماری این تحقیق شامل دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در سال تحصیلی 1401-1402 بود. حجم نمونه پژوهش برای هر گروه 15 نفر (15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه کنترل) و در مجموع 30 نفر براورد شد. نمونه‌گیری در مرحله اول به صورت داوطلبانه در دانشگاه آزاد رودهن انجام شد که از طریق اجرای پرسشنامه‌ بهزیستی روانشناختی ریف (2002)، دانشجویانی که نمره پایین از این دو پرسشنامه دریافت نمودند، غربالگری شد، سپس از بین این دانشجویان، افرادی که حاضر به همکاری با پژوهشگر و دارای ملاک های ورود به پژوهش بودند را انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارش شدند. سپس گروه آموزش تحت آموزش مهدویت قرار گرفت ولی گروه کنترل آموزشی دریافت کرد، سپس مجدد از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد. یافته‌های حاصل از تحلیل کوواریانس با نرم افزار SPSS-25 نشان داد، آموزش مهدویت بر افزایش خرده‌مقیاس‌های بهزیستی روانشناختی شامل پذیرش خود، روابط مثبت با دیگران، خودمختاری، تسلط بر محیط، زندگی هدفمند و رشد فردی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن به طور معناداری مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Mahdavi Education on Psychological Well-being in Students Islamic Azad University, Rodhen Branch

نویسندگان [English]

  • Malihe Zahedian 1
  • Masoumeh Behboodi 2
1 MA, Family Counseling Department, Roudhen Branch, Islamic Azad University, Roudhen, Iran
2 Assistant Professor, Family Counseling Department, Roudhen Branch, Islamic Azad University, Roudhen, Iran
چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of investigating the effectiveness of Mahdavi education on psychological well-being in the students of Islamic Azad University of Roudhen Branch. The method of the present research was a quasi-experimental type of pre-test, post-test with a control group, and its design was carried out in the form of experimental groups and control groups and two stages of pre-test and post-test. The statistical population of this research included the students of the Islamic Azad University, Rodhan Branch, in the academic year 1401-1402. The sample size of the research was estimated to be 15 people for each group (15 people in the experimental group and 15 people in the control group) and a total of 30 people. In the first stage, the sampling was done voluntarily in Azad University of Rodhan, and through the implementation of Rif's psychological well-being questionnaire (2002), the students who received low scores from these two questionnaires were screened, then among these students, people who Those who were willing to cooperate with the researcher and met the criteria for entering the research were selected and randomly assigned to two experimental and control groups. Then, the training group received Mahdavit training, but the control group received training, then the post-test was taken again from both groups. The findings of the analysis of covariance with SPSS-25 software showed that Mahdoite education increases sub-scales of psychological well-being including self-acceptance, positive relationships with others, autonomy, mastery of the environment, purposeful life and personal growth in university students. Azad Islami unit of Roudhen is significantly effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mahdavit
  • psychological well-being
  • self-acceptance
  • positive relationships with others
  • autonomy
Alioat, S. K. H., & El Keshky, M. E. S. (2020). Cognitive flexibility as the mediator between unemployment anxiety and psychological wellbeing among university students with disabilities. Art Humanit, 28, 299-321.‏
Asghari Ebrahimabad, M., and Mamizadeh Ojour, M. (2017). The role of psychological flexibility and psychological toughness in explaining the psychological well-being of soldiers. Researches in clinical psychology and counseling (educational and psychological studies), 8(1), 37-51.(Persian)
Golparvar M. (2014). [Structure modeling of the relationship between spiritual connection with psychological capital and spiritual wellbeing of nurses].Quarterly Journal of Nursing Management 2014;3(2):30- 40.[Persian]
Gupta MG. (2012). Spiritual intelligence and emotion intelligence in relation to self to self-efficacy and self-regulation among college student . International journal of social sciences&interdisciplinary research 2012;1(2):60-69.
McKay, T., & Walker, B. R. (2021). Mindfulness, self-compassion and wellbeing. Personality and Individual Differences, 168, 110412.‏
Mishak, R. (1401). Examining the role of practical adherence to religious teachings of mothers on psychological well-being of children. Women and Culture, 14(53), 13-25.(Persian)
Newland, L. A. (2018). Family wellbeing, parenting, and child well being: Pathways to healthy adjustment. Clinical Psychologist, 19(1), 3-14.
Rajabi, A. (2017). The role of Mahdavi belief in denying the absurdity and changing the attitude towards life. Eastern Quarterly, 45 (Spring 2017): 335. (Persian)
Ryff, C.D. (2014). Psychological Well-Being Revisited: Advances in the Science and Practice of Eudaimonia. Psychotherapy and psychosomatics, 83 (1): 10-28
Yaqoubi, A, Naderipour, H, Yarmohammadi Vasil, M, Mohagheghi, H. (2018). Explanation of psychological well-being based on mind-awareness, need for cognition and psychological capital in students. Educational Psychology Quarterly, 15(52), 217-237. (Persian)
Zarrabian, F and Balochazehi, R. (2018). Investigating the relationship between mental flexibility and cognitive well-being among students, the 7th National Conference on Management and Humanities Research in Iran, Tehran. (Persian)