مقایسه اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه و روان‌پویشی کوتاه‌مدت در بهزیستی فضیلت-گرای زنان آسیب‌دیده از بی‌وفایی زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مشاوره، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد گروه مشاوره، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استاد گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

10.22034/pdmd.2024.434755.1037

چکیده

روابط فرا زناشویی، یکی از دشواری ها و مشکلاتی است که همواره تهدیدی برای همسران و یکی از مهم ترین آسیب های خانوادگی و اجتماعی در طول زندگی به شمار می آید. هدف پژوهش مقایسه اثربخشی درمان های فراتشخیصی یکپارچه و روان پویشی کوتاه مدت در بهزیستی فضیلت گرای زنان آسیب دیده از بی وفایی زناشویی بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی و از طرح پیش آزمون-پس آزمون-پیگیری با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری زنان آسیب دیده از بی وفایی زناشویی  شهر جم در شش ماهه اول 1401 و نمونه آماری 45 نفر از زنان واجدالشرایط و داوطلب مراجعه کننده به مرکز مشاوره مطالعات اجتماعی بودند. پس از ارزیابی، افراد به طور تصادفی به گروههای آزمایش(درمان فراتشخیصی یکپارچه و درمان روان پویشی کوتاه مدت) و گروه کنترل واگذار شدند(هر گروه 15 نفر). سپس گروه روان پویشی کوتاه مدت 12 جلسه و گروه فرا تشخیصی یکپارچه 8 جلسه تحت درمان قرار گرفتند و گروه کنترل در لیست انتظار بود. پس از پایان مداخلات ، پس آزمون و بعد از دو ماه پیگیری انجام شد. ابزار سنجش پرسشنامه بهزیستی فضیلت گرا واترمن و همکاران (2010) بود. برای آزمون فرضیه از تحلیل کوواریانس و نرم افزار SPSS-25 استفاده شد.  نتایج نشان داد که درمان فراتشخیصی یکپارچه و درمان پویشی کوتاه مدت در افزایش بهزیستی فضیلت گرا  موثر بودند و درمان فراتشخیصی یکپارچه موثرتر از درمان روان پویشی کوتاه مدت بود و این اثر بخشی در طی زمان ماندگار  است (P<05). درمان های فراتشخیصی یکپارچه و روان پویشی کوتاه مدت در افزایش بهزیستی فضیلت گرا در زنان آسیب دیده موثر هستند و می توانند در مشاوره آنان مورداستفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison Effectiveness of Transdiagnostic Treatment Unified and Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy in Eudaimonic Well-Being in Women Affected by Marital Infidelity

نویسندگان [English]

  • Zahra Karimi 1
  • Mohammad Ghamari 2
  • Simin Hosseinian 3
1 PhD student of Department of Counseling, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor Department of Counseling, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Professor Department of Counseling, Faculty of Education and Psychology, Al-Zahra University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Extra-marital relationships are one of the difficulties and problems that are always a threat to spouses and one of the most important family and social harms during life. The aim of the research was to compare the effectiveness of integrated transdiagnostic and short-term psychodynamic treatments in the well-being of virtuous women affected by marital infidelity. A semi-experimental research method was used and a pre-test-post-test-follow-up plan was used with a control group. The statistical population of women affected by marital infidelity in the city of Jam in the first six months of 1401 and the statistical sample was 45 eligible women who volunteered to refer to the Social Studies Counseling Center. After evaluation, people were randomly assigned to experimental groups (integrated meta-diagnostic therapy and short-term psychodynamic therapy) and control group (15 people in each group). Then, the short-term psychodynamic group was treated for 12 sessions and the integrated meta-diagnostic group was treated for 8 sessions, and the control group was on the waiting list. After the end of the interventions, a post-test and a follow-up was done after two months. The measurement tool was the virtue oriented well-being questionnaire of Waterman et al. (2010). Covariance analysis and SPSS-25 software were used to test the hypothesis.   The results showed that integrated meta-diagnostic therapy and short-term dynamic therapy were effective in increasing virtue-oriented well-being, and integrated meta-diagnostic therapy was more effective than short-term psychodynamic therapy, and this effect is permanent over time (P<05). Integrated transdiagnostic and short-term psychodynamic treatments are effective in increasing the virtue-oriented well-being of affected women and can be used in their counseling.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eudaimonic Well-Being
  • Transdiagnostic Treatment Unified
  • Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy
  • Marital Infidelity
Ahmadzadeh Barabi, S. Bagheri Kalhor, H. Ebrahimzadeh Khamene, S.  and Keshavarzi, A.         (2019). The effectiveness of intensive short-term dynamic psychotherapy on mental well-being and improvement of emotional expression in multiple sclerosis patients. Proceedings     of the First Biennial Congress of New Psychology and Behavioral Sciences, Tehran, Iran
Ahmadi, H. (2018). Sociology of deviations, Tehran: Samt Publication
Ahmadi, M. Namazizadeh, M. Bezadnia, B. (2013). The relationship between Basic psychological needs and indices of well-being (Eudaimonia and Hedonia) in physical activity of motional-physical disabled individuals. Sport Psychology Studies, 2(6), 104-95. (Persian)
Asvadi, M., Bakhshipour, A., & Razavizadeh Tabadkan, B. B. Z. (2023). Comparing the Efficacy of Emotionally Focused Couple Therapy and Cognitive-Behavioral Couple Therapy in Reducing Post-Traumatic Stress in Women Affected by Infidelity. Journal of Applied Psychological Research, 14(1), 145-160. (Persian)
Alder MC, Yorgason JB, Sandberg JG, Davis S. (2018). Perceptions of parents’ marriage predicting marital satisfaction: The moderating role of attachment behaviors. Journal of Couple & Relationship Therapy. Apr 3;17(2):146-64.
Amato, P. R. (2017). Research on Divorce: Continuing Trends and new Developments. Journal     of Marriage and Family, 72(3), 650-666.
Atkins, D. C., Eldridge, K. A., Baucom, D. H., & Christensen, A. (2005). Infidelity and     behavioral couple therapy: Optimism in the face of betrayal. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 73, 144–150.
Atkins, D. C., Marín, R. A., Lo, T. T. Y., Klann, N., & Hahlweg, K. (2010). Outcomes of couples with infidelity in a community-based sample of couple therapy. Journal of Family Psychology, 24, 212–216. 
Bahrampur, C. (2021). The effectiveness of integrated meta diagnostic treatment on psychological disturbance, resilience and quality of life of infertile women, Master's thesis, Semnan         University, Iran
Bameshgi, M., Kimiaei, S.A., Mashhadi, A. (2019). Effectiveness of the Unified Protocol for Transdiagnostic Treatment in Reducing Depression Associated with Marital Problems. Int J Health Life Sci.; 5(2):1-7 
Barlow, D. Ellard, K. Freholm, C. Fortune, T. Boisio, C. Allen, L. Ahrenrichemi, G. (2017).     Treatment of emotional problems: integrated protocol for the transdiagnostic treatment of     emotional disorders "Reference Practice Book". Translators: Mehrabi, A. Mohammadi, A. Mohseni-Ajieh.A. Tehran: Ibn Sina Publications
Barlow, D. Sauver, Z. Ellard, B. Bentley, B. & Kaslow-Robbins. (2021). Integrated protocol fortransdiagnostic treatment of emotional disorders. Translated by Mohammad, A. Mohseni Ajieh, A. & Mehrabi, A., Tehran: Ibn Sina Publication, Iran
Barlow, D. H., Farchione, T. J., Fairholme, C. P., Ellard, K. K., Boisseau, C. L., Allen, L. B., & et al. (2011). The unified protocol for transdiagnostic treatment of emotional disorders: Therapist guide. New York: Oxford University Press.
Barraca J, Thomas, X. & Polanski. (2021). Infidelity treatment from an integrative behavioral couple therapy perspective: Explanatory model and intervention strategies. J Marital Fam Ther. Oct;47(4):909-924. 
Bateman A, O›Connell J, Lorenzini N, Gardner T, Fonagy P. (2016). A randomized controlled     trial of mentalization-based treatment versus structured clinical management for patients with comorbid borderline personality disorder and antisocial personality disorder. BMC psychiatry. Dec; 16(1):1-1.
Brown TC. (2022). Negative parental attachments as a contributing factor in the development of the other woman and their attitudes about infidelity (Doctoral dissertation, The Chicago School of Professional Psychology).
Caiado, B. Góis, A. Pereira, B. Canavarro, M.C. Moreira, H. (2022). The Unified Protocol for Trans diagnostic Treatment of Emotional Disorders in Children (UP-C) in Portugal:Feasibility Study Results. Int. J. Environ. Res. Public Health, 19, 1782.
Citak, S; Avci, S & Kahraman, B (2020). The effectiveness of short-term psychodynamic         psychotherapy in depression and anxiety disorders. Psychodynamic Practice, 24 (4): 372- 383.
Davanlo, H. (2021). Short-term dynamic psychotherapy. Tehran: Arjoman Publication.
Delfan, M. (2019). The effectiveness of integrative meta-diagnostic treatment on emotion regulation, psychological distress, coping strategies and post-traumatic growth of cardiovascular patients with anxiety, Master's thesis, Lorestan University, Iran
Diego, R. Vincenzo, C. Vito, A. Francesca, B. Luce, M.B. Silvia, M. Giovanna, P. & Allan, A.     (2021). Intensive short-term dynamic psychotherapy provided by novice psychotherapists: effects on symptomatology and psychological structure in patients with anxiety disorders. Research in Psychotherapy: Psychopathology, Process, and Outcome, 21(4), 110-119.
Diener E, Lucas RE, Oishi S (2015). Subjective well-being. J Clin Psychol. 24: 41-25.
Ebrahimian, M. J. (2017). Therapeutic approaches to marital infidelity, Tehran: Mahvareh Publication.
Etemadi, A., Gholizadeh, H., Salimi, H., & Farahbakhsh, K. (2017). The comparison of the effectiveness of functional analytic psychotherapy with unified protocol for tran diagnostic treatment on depression, anxiety and marital satisfaction among women with marital distress. Thoughts and Behavior in Clinical Psychology, 12(46), 47-56. (Persian)
Farabi, M. Teimouri, S. Rajaei, A. (2022). Comparing the Effect of Cognitive Behavioral Couple Therapy and Integrative Behavioral Couple Therapy on Communication Patterns in Couples with Extramarital Relationships. International Journal of Behavio    ral Sciences; 16(4): 241-247.
Fooladi F, kavyani borujeni M, Ranjbar Sudejani Y. (2018).  Effectiveness of Intensive Short-    Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP) on the Social Anxiety of Mothers of Children with Asperger Syndrome. JOEC; 18 (2) :55-64 (Persian)
Gestai, F. & Madanipour, N. (2018). Extramarital relations, Tehran: Sanseh and Danesh Publications.
Ghasemi Jobneh, R. & Nazari, F. (1400). The relationship between the eruditions of spiritual well-being, interpersonal forgiveness and flourishing with the quality of women's marital     relationship. Proceeding of the Third National Congress of the Scientific Association of     Family Psychology of Iran - with an emphasis on moral virtues in family and marriage and     its challenges – the first national festival of family and marriage, Tehran, Iran
Goldenberg, H. & Goldenberg, I. (2018). Family therapy, translated by Mehrdad Firouzbakht,         Tehran: Tehran: Rasa publishing (Persian)
Gordon, K. C., Baucom, D. H., & Snyder, D. K. (2004). An integrative intervention for      promoting recovery from extramarital affairs. Journal of Marital and Family Therapy,     30, 213–231.
Gorjian Mehlabani H, Sheykholeslami A, Kiani A, Rezaeisharif A. (2023). The Effectiveness of    Dattilio Cognitive-Behavioral Couple Therapy on Stress Symptoms and Trust in Women Affected by Infidelity. RBS; 21 (2) :261-274 (Persian)
Haghshenas, A. & Yazdan Panah Samani, R. (2018). The effectiveness of short-term psychodynamics on the quality of life on the psychological well-being of mothers of autistic children, Proceeding of the First Biennial Congress of New Psychology and Behavioral Sciences, Tehran, Iran.
Huta, V., Ryan, R.M. (2010). Pursuing Pleasure or Virtue: The Differential and Overlapping     Well-Being Benefits of Hedonic and Eudaimonic Motives. Journal of Happiness     Studies, 11,735–762.
Jafarzadeh Getabi, R. (2022). Investigating the relationship between psychological cohesion and psychological well-being with psychological flexibility in women affected by marital infidelity, Proceeding of the First National Conference on Family and Child Psychology, Tehran, Iran.
kazemipour A, Mirderikvand F, Amraei K. (2021) Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on the Acceptance and Post-Traumatic Growth in Colorectal Cancer Patients Comorbid with Stress. Research in Medicine; 45 (3) :38-43 (Persian)
Kenny DT, Arthey S, Abbass A. (2016). Identifying attachment ruptures underlying severe     music performance anxiety in a professional musician undertaking an assessment and     trial therapy of Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP). SpringerPlus,     Dec5(1):1-6.
Khosh-Ravesh, V.& Dehghani, G. (2019). The relationship between emotional divorce and         psychological well-being with women's extramarital relationships, Proceeding of 8th National Conference on Sustainable Development in Educational Sciences and Psychology, Social and Cultural Studies, Tehran: University of Tehran. Iran
kurd B. (2016). Prediction of Nursing Students’ Subjective Well-being based on Mindfulness     and Self-compassion. Iranian Journal of Medical Education; 16 :273-282 (Persian)
Levy, KN. Kelly, KM. Jack, EL. (2016). Sex differences in jealousy: A matter of evolution or attachment history. Psychological Science, 21: 168
Marín, R. A., Christensen, A., & Atkins, D. C. (2014). Infidelity and behavioral couple therapy: Relationship outcomes over 5 years following therapy. Couple and Family Psychology:     Research and Practice, 3, 1–12. 
McNulty, JK, & Karney, BR (2018). The positive expectation in the early years of marriage: should couples expect the best or brace for the worst? Pers soc psycho, 86(5): 729-743.
Mensi, M; Orlandi, M; Rogantini, Ch; Borgatti, R & Chiappedi, M (2021). Effectiveness of Short-Term Psychodynamic Psychotherapy in Preadolescents and Adolescents Affected by Psychiatric Disorders, Short-Term Psychodynamic Psychotherapy, 3 (4): 923- 928.
Mirgol A. (2019). The Effectiveness of Short-term Comprehensive Scheduling Psychosis on     Mental Health of Students with Special Learning Disabilities. Rooyesh; 8 (4) :75-84 (Persian)
Mokhtarzadeh Aliabadi, F, Ahmadi, M. (2018). The relationship between motivational orientation and eudaimonic and hedonistic well-being among student athletes, Proceedings of National     Conference on Educational Psychology, Tehran, Iran
Mozaffari V, Ghorban Shiiroudi S, Shafiabadi A. (2020). Effectiveness of Integrated Meta-Diagnostic Therapy on Cognitive Emotion Regulation and Psychological Resilience of Veterans' Spouses. Iran J War Public Health; 12 (3) :149-155 (Persian)
Nouri, N; Mohammadian, I. (2022). The effectiveness of short-term psychodynamics on the self-regulation of couples with conflict, Proceedings of the Second National Conference of         Studies and New Findings in Educational Sciences, Counseling and Psychology, Tehran,     Iran.
Parsai, S. & Ghaderi, Z. (2019). The role of marital heartbreak and basic psychological needs in predicting the attitude towards marital infidelity of Shiraz couples, Proceedings of the First International Counseling Conference, Tehran, Iran
Pazaj, F. (2022). The effectiveness of integrative meta-diagnostic therapy on emotional self-regulation, irrational beliefs and cognitive fusion of divorced female academics with     incompatible schemas of cut and rejection, Master's thesis, Islamic Azad University,     Bandar Abbas branch, Iran
Pennebaker JW. (2017). Opening up: The healing power of expressing emotions. Guilford Press; Aug 8.
Peymandar, F. (2022). The effectiveness of intensive and short-term dynamic psychotherapy on depression, emotional ambivalence in emotionally defeated people in Tehran, Proceedings of the First International Conference on Educational Sciences, Psychology, Counseling,         Education and Training, Tehran, Iran
Pichon, M; Reves-Kagan, S; Stern, E; Kyegombe, N; Stöckl, H & Buller, M (2020). A Mixed-Methods Systematic Review: Infidelity, Romantic Jealousy and Intimate Partner     Violence against Women, Int. J. Environ. Res. Public Health (20), 17, 56-82.
Rahimi, A. & Shah Mohammadi, R. (2018). Investigating extramarital relationships, Proceedings     of the Third National Conference of Psychology, Education and Lifestyle, Qazvin, Iran.
Ranjbar Bahadori S, Taklavi S, Kazemi R. (2022). The effectiveness of intensive short-term     dynamic psychotherapy on emotional expressiveness and differentiation betrayed women.     Rooyesh; 11 (1) :113-124 (Persian)
Ranjbar Sudejani Y, Sharifi K. (2017). Effectiveness of Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP) on Social Anxiety of Children with Mental Disability and Visual     Perception Disorder. J Except Educ; 1 (144) :15-22 (Persian)
Rosales-Villacres MD, Oyanadel C, Changotasig-Loja D & et al. (2021). The role of mindfulness in intimate relationships and psychological wellbeing in emerging adulthood. Social Sciences; 10(259): 1-13.
Sanjari Konzerki, S. (2019). Examining the relationship between existential anxiety, patience and hope on eudaimonic well-being in the elderly, Proceedings of the Second International     Conference on Modern Researches in Psychology, Social Sciences, Educational Sciences, Tehran, Iran.
Sanjuan P, Ruiz A, Perez A. (2018). Life satisfaction and positive adjustment as predicators of emotional distress in men with coronary heart disease. Journal of Happiness Studies. 12(6): 1035-1047.
Sattarpanahi, E. (2021). The effectiveness of integrated transdiagnostic treatment on the components of alexithymia in adolescents with social anxiety, Proceedings of the 4th International Conference on Jurisprudence, Law, Psychology and Educational Sciences in Iran and the Islamic world, Tehran, Iran
Schmit, M; Watson, J & Fernandez, M (2018). Examining the Effectiveness of Integrated     Behavioral and Primary Health Care Treatment. Journal of Counseling & Development, 96 (4): 1- 17.
Shams S, Ghelichkhan N, yousefi N, Alijani S. (2022). Comparison of the effectiveness of short-term intensive dynamic psychotherapy and mentalization-based therapy on emotional dysregulation, defense mechanisms and insecure attachment styles in women who have     experienced the trauma of marital infidelity. IJPN; 10 (1) :106-121 (Persian)
Snyder, DK. Baucom, DH, Gordon, KC, (2015). Getting past the affair. A program to help you     cope, heal, and move on- Together or apart: Guilford Press.
Talaeezadeh M, Eftekhar Saadi Z, Heydarie A, Joharifard R. (2023). Comparing the effectiveness     of"hypnosis therapy" and "schema therapy" on the dimensions of mental health in the prevention of divorce of men and women who have been betrayed. JHPM; 12 (3) :63-81 (Persian)
Touesnard LA. (2019). Study of the effects of infidelity on contemporary couples [MSc Thesis]. Waterloo, ON: University of Waterloo.
Van Zyl N, Andrews L, Williamson H, Meyrick J. (2020). The effectiveness of psychosocial interventions to support psychological well-being in post-operative bariatric patients: A systematic review of evidence. Obesity Research & Child Practice; 14(5): 404-418.
Waterman, A. Schwartz, S. Zamboanga, B.L. Ravert, R. Williams, M.K. Agocha, V.B. Kim, S.Y.& Donnellan, M.B. (2010). The Questionnaire for Eudaimonic Well-Being:Psychometric Properties, demographic comparisons, and Evidence of Validity. The Journal of Positive Psychology, 5, 41 - 61.
Yazdani, S. (2019). Effectiveness of integrated group meta-diagnostic therapy on depression, pain perception and cognitive emotion regulation processes of cancer patients, Master's thesis, Ferdowsi University of Mashhad. (Persian)
Yazdani, F. & Sheykholeslami, R. (2019). The relationship between perfectionism and eudaimonic well-being: the mediating role of self-compassion. Journal of psychology,23(3):269-285 (Persian)
Yousefian Amirkhiz S, Bagherzadeh gholmakani Z, Khodabakhsh M. (2023). Comparing the effectiveness of schema therapy and therapy based on improving the quality of life on     anxiety in women affected by infidelity. Rooyesh; 12 (2) :83-94 (Persian)
Zandkarimi, G. (2021). Investigating the effectiveness of integrated meta-diagnostic treatment on improving the psychological capital of people with emotional disorders, Master's thesis,    University of Kurdistan