اثربخشی زوج‌درمانی مبتنی بر الگوی کارکردی مک ‌مستر بر تاب آوری خانواده و سرسختی روانشناختی زوجین در آستانه طلاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه روانشناسی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران.

چکیده

خانواده نهاد مهم جامعۀ بشری است که زیربنایی‌ترین و اولین نهاد اجتماع به شمار می‌رود و اولین گام برای برپایی این نهاد اجتماعی، ازدواج است. به عبارتی دیگر، خانواده به عنوان مهم‌ترین واحد جوامع، و ازدواج اساسی‌ترین رابطۀ انسانی شناخته شده است؛ چراکه ساختار اولیۀ ایجاد رابطۀ خانوادگی و رشد نسل‌های بعدی را شکل می‌دهد. لذا، هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی زوج‌درمانی مبتنی بر الگوی مک‌مستر بر سرسختی روانشناختی و تاب‌آوری خانواده زوجین در آستانه طلاق بود. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی و از لحاظ روش بر اساس طرح پژوهش و شیوه انجام، نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون (با یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل و دوره پیگیری سه ماهه) بود. جامعه آماری به کار رفته در پژوهش حاضر شامل کلیه زوجین مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره خانواده و زوج‌درمانی منطقه 9 تهران در سال 1401 بود و از بین این افراد با استفاده از شیوه نمونه‌گیری هدفمند تعداد 40 نفر (20 زوج) انتخاب شده و به صورت تصادفی در یک گروه آزمایش (20 نفر یا 10 زوج) و یک گروه کنترل (20 نفر یا 10 زوج) گمارده شدند. سپس، روی گروه آزمایش بسته زوج‌درمانی مبتنی بر الگوی مک‌مستر بر اساس پروتکل Ryan (2005) اجرا شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه تاب‌آوری خانواده Gross & John (2003) و پرسشنامه سرسختی روانشناختی Tangney et al. (2004) بود. به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها از تحلیل واریانس با اندازه‌گیری‌های مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی و نسخه 26 نرم افزار SPSS استفاده شد. با توجه به مقدار F و سطح معناداری مقدار به دست آمده در متغیر تاب‌آوری خانواده (52/6 = F و 003/0 = P) و سرسختی روانشناختی (30/6 = F و 003/0 = P) می‌توان نتیجه گرفت که متغیر مستقل (زوج‌درمانی مبتنی بر الگوی مک‌مستر) به شکل معناداری باعث تغییر در متغیرهای وابسته (تاب‌آوری خانواده و سرسختی روانشناختی) شده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که تغییرات ایجاد شده در متغیرهای وابسته ناشی از اجرای زوج‌درمانی مبتنی بر الگوی مک‌مستر بر گروه آزمایش بود. نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد تأثیرات ناشی از زوج‌درمانی مبتنی بر الگوی مک‌مستر بر متغیرهای پژوهش پایدار بود. بر اساس یافته‌های موجود می‌توان نتیجه‌گیری نمود که زوج‌درمانی مبتنی بر الگوی مک‌مستر بر تاب‌آوری خانواده و سرسختی روانشناختی زوجین در آستانه طلاق مؤثر بود. از این رو، پیشنهاد می‌شود متخصصین از فنون این رویکرد در کار خود بهره‌مند شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Couple Therapy Based on McMaster's Functional Model on Family Resilience and Psychological Toughness of Couples on The Verge of Divorce

نویسنده [English]

  • Roodabeh Hoshmandi
Department of Psychology, Ilam Branch, Islamic Azad University, Ilam, Iran
چکیده [English]

Family is the most important institution of human society, which is the most fundamental and the first institution of society, and the first step to establish this social institution is marriage. In other words, the family is known as the most important unit of societies, and marriage is the most basic human relationship; Because it forms the primary structure of family relationship and the growth of the next generations. Therefore, the purpose of this research was to investigate the effectiveness of couple therapy based on McMaster's model on the psychological toughness and family resilience of couples on the verge of divorce. The current research was applied in terms of its purpose, and in terms of method, based on the research design and method, it was a semi-experimental study with a pre-test and post-test design (with an experimental group and a control group and a three-month follow-up period). The statistical population used in the present study included all couples who referred to family counseling and couple therapy centers in the 9th district of Tehran in 1401, and 40 people (20 couples) were selected randomly from among these people using the purposeful sampling method. An experimental group (20 people or 10 couples) and a control group (20 people or 10 couples) were assigned. Then, a couple therapy package based on the McMaster model was implemented on the test group based on Ryan's (2005) protocol. The research tools include the family resilience questionnaire of Gross & John (2003) and the psychological toughness questionnaire of Tangney et al. (2004) was. In order to statistically analyze the data, analysis of variance with repeated measurements and Bonferroni's post hoc test and SPSS software version 26 were used. According to the F value and the significance level of the value obtained in the variable of family resilience (F = 6.52 and P = 0.003) and psychological toughness (F = 6.30 and P = 0.003), it can be concluded that the variable Independent (couple therapy based on the McMaster model) has significantly changed the dependent variables (family resilience and psychological toughness). Therefore, it can be concluded that the changes made in the dependent variables were caused by the implementation of couple therapy based on the McMaster model on the experimental group. The results of Bonferroni's post hoc test showed that the effects of couple therapy based on the McMaster model on the research variables were stable. Based on the available findings, it can be concluded that couple therapy based on McMaster's model was effective on family resilience and psychological toughness of couples on the verge of divorce. Therefore, it is suggested that experts benefit from the techniques of this approach in their work.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Couple Therapy Based on the McMaster Model
  • Psychological Toughness
  • Family Resilience
  • Couples on the Verge of Divorce
Al-Kernawi, A. (2010). A study of psychological symptoms, family function, marital and life satisfactions of polygamous and monogamous women: The Palestiniancase. International Journal of Social Psychiatry. 58(1)79–86. 
Amato, P.R. & James S.L. (2018) Changes in Spousal Relationships over the Marital Life Course: Frontiers in Sociology and Social Research. Social   Networks and the Life Course., vol 2. pp 139-158. Doi: 10.1007/978-3-319-71544-5_7.
Ascher, E. A. Sturm, V. E. Seider, B. H. Holley, S. R. Miller, B. L. & Levenson, R. W. (2010). Relationship satisfaction and emotional language in  frontotemporal dementia and Alzheimer disease patients and spousal caregivers. Alzheimer disease and associated disorders, 24(1), 49-55.
Bahraei, Z., Hosseinialmadani, S., & Baseri, A. (2021). The Mediating Role of Grit in the Relationship between Marital Happiness, Basic Psychological Needs and Spirituality with Family Resilience. Journal of Applied Family Therapy, 2(2), 124-149.
Darbani, S. A., & Parsakia, K. (2022). Family Counseling and Psychotherapy. Tehran: Zarrin Andishmand.
Darbani, S. A., & Parsakia, K. (2022). The effectiveness of strength-based counseling on the self-esteem of marital conflicted women. Psychology of Woman Journal, 3(1), 46-55.
Delfanazari, R., Behbodi, M., & Dokaneifard, F. (2022). The Effectiveness of Bowen's Intergenerational Therapy-Based Training and the McMaster Model in Improving Anxiety, Self-Efficacy, and Self-Control of Men and Women on the Verge of Divorce. Journal of Applied Family Therapy, 2(4), 24-51.
Delfanazari, R., Behboodi, M., & Dokaneifard, F. (2023). The effectiveness of McMaster model on anxiety and self-control of women on the verge of divorce. Journal of Applied Family Therapy, 4(1), 491-511.
Ehsani, H., Shahriari, M., Zare Baharmabadi, M., & Izadi, M. (2023). Prediction of family resilience based on marital commitment and psychological capital in married couples of Takab city. jayps, 4(1): 90-100.
Faccio, F., Gandini, S., Renzi, C., Fioretti, C., Crico, C., & Pravettoni, G. (2019). Development and validation of the Family Resilience (FaRE) Questionnaire: an observational study in Italy. BMJ open, 9 (6), 5-12.
Khandandel, S., & Kavianfar, H. (2015). Role of trust in interpersonal relationships and family hardiness in marital satisfaction in working couples. Family Pathology, Counseling and Enrichment Journal, 1(1), 14-31.
Lang, A., Goulet, C., & Amsel, R. (2003). Lang and Goulet hardiness scale: Development and testing on bereaved parents following the death of their fetus/infant. Death Studies, 27(10), 851-880.
LoVette, A., Kuo, C., & Harrison, A. (2019). Strength-based interventions for HIV prevention and sexual risk reduction among girls and young women: A resilience-focused systematic review. Global Public Health, 14(10), 1454-1478.
Mehrabi, A., & Asgharnejad Farid, A. A. (2022). Comparison of the effectiveness of McMaster and Nickels family counseling approaches on couple adaptability. Rooyesh-e-Ravanshenasi Journal (RRJ), 11(3), 91-100.
Mostofi Sarkari, A., Ghamari, M., & Hoseinian, S. (2019). Comparing the effectiveness of psychological education based on McMaster and Olson model on enhancing family coherence of women teachers. Counseling Culture and Psycotherapy, 10(37), 99-120.
Nabavi, S. J., & Sanai Zaker, B. (2018). Evaluation of efficacy of relationship enhancement and McMaster approach on adjustment of couples. Medical science journal of Islamic Azad Univesity-Tehran medical branch, 28(4), 319-324.
Naseri, H., Babakhani, V., Amiri Majd, M., & Jafari, A. (2023). Comparing the effectiveness of McMaster's functional model and Gottman's cognitive-systemic model in marital conflicts and emotional divorce of divorce applicants. Journal of Applied Family Therapy, 4(1), 466-490.
Navabinejad, Sh., Rostami, M., & Parsakia, K. (2023). The mediating role of emotional intelligence in the relationship between marital conflicts and tendency to marital infidelity in couples. Journal of Assessment and Research in Applied Counseling, 5(1): 1-8.
Omrani, S., Baratian, M., Zareh Hoseinzadeghan, Z., & Jedari Seyedi, Z. (2022). The effectiveness of emotionally focused therapy on mental toughness and sleep quality among people with a history of hospitalization because of Coronavirus. Journal of Applied Family Therapy, 2((Covid-19 articles collection)), 215-228.
Ryan, C. E. (2005). Evaluating and treating families: The McMaster approach. Taylor & Francis.
Sassani, R. (2019). Investigating the relationship between resilience and life satisfaction between couples. The 5th international conference on management, psychology and humanities with sustainable development approach, Tehran.
Shahidi, S., Hasanzadeh, R., & Mirzaian, B. (2023). The effectiveness of metacognitive therapy on psychological toughness and distress tolerance in female patients with psoriasis. Journal of Applied Family Therapy, 3(5), 374-388.
Shahidi, S., Hasanzadeh, R., & Mirzaian, B. (2023). The effectiveness of metacognitive therapy on psychological toughness and distress tolerance in female patients with psoriasis. Journal of Applied Family Therapy, 3(5), 374-388.
Shalbafan, M., & Javaheri, M. H. (2021). Comparison of emotional schemas, initial maladaptive schemas and resilience in divorcing couples and cohabiting couples, 9th National Conference on Sustainable Development in Educational Sciences and Psychology, Social and Cultural Studies, Tehran.
Shirinzadeh Dastgiri, S., Latifi, M., Daneshmand, N., Alavenejad, N. A., Samimipoor, M., & Mirzaei, Z. (2020). Comparison of self-compassion, hardiness, forgiveness in women with hypertension and normal subjects. Journal of Applied Family Therapy, 1(3), 154-168.
Yousefi, N. (2014). Healthy family performance based on the McMaster model. First National Congress of Healthy Family, Iranian Counseling Association, Shahid Chamran University of Ahvaz.