اثربخشی رویکرد مبتنی بر توانمندی بر سرسختی روانشناختی و احساس تنهایی زنان مطلقه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم تربیتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

طلاق از اتفاقات بسیار استرس‌زا در زندگی افراد محسوب میشود و در کنار بسیاری از عوامل خوشایند و ناخوشایند زندگی زنان، طلاق حادثه‌ای مهم و سهمگین در زندگی ایشان محسوب می‌شود که پیامدهای فردی و اجتماعی زیادی در زندگی آنان به همراه دارد. بر این اساس، هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی رویکرد مبتنی بر توانمندی بر سرسختی روانشناختی و احساس تنهایی زنان مطلقه بود. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی و از لحاظ روش بر اساس طرح پژوهش و شیوه انجام، نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون (با یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل و دوره پیگیری سه ماهه) بود. در پژوهش حاضر جامعه آماری مورد مطالعه شامل کلیه زنان مطلقه مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره منطقه 10 تهران در نیمه اول سال 1401 بود؛ از میان این افراد و به شیوه نمونه‌گیری هدفمند تعداد 40 نفر انتخاب شده و به صورت تصادفی در یک گروه آزمایش (20 نفر) و یک گروه کنترل (20 نفر) گمارده شدند. سپس، روی گروه آزمایش بسته رویکرد مبتنی بر توانمندی بر اساس پروتکل تهیه شده توسط Darbani & Parsakia (2022) اجرا شد. به منظور گردآوری داده‌ها، ابزار پژوهش شامل پرسشنامه احساس تنهایی Russel et al. (1998) و پرسشنامه سرسختی روانشناختی Lang et al. (2003) بود. در بخش توصیفی از جدول‌های توزیع فراوانی استفاده شده و در بخش استنباطی تحلیل داده ها از تحلیل واریانس مختلط با اندازه‌گیری‌های مکرر و آزمون تعقیبی LSD و نسخه 26 نرم افزار SPSS استفاده شد. با توجه به مقدار F و سطح معناداری مقدار به دست آمده در متغیر سرسختی روانشناختی (22/8 = F و 001/0 = P) و احساس تنهایی (40/6 = F و 002/0 = P) می‌توان نتیجه گرفت که متغیر مستقل  یعنی رویکرد مبتنی بر توانمندی به شکل معناداری باعث تغییر در متغیرهای وابسته  یعن احساس تنهایی و سرسختی روانشناختی شده. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که تغییرات ایجاد شده در متغیرهای وابسته ناشی از اجرای رویکرد مبتنی بر توانمندی بر گروه آزمایش بود. نتایج آزمون تعقیبی LSD نشان داد تأثیرات ناشی از رویکرد مبتین بر توانمندی بر متغیرهای پژوهش پایدار بود. بر اساس یافته‌های موجود می‌توان نتیجه‌گیری نمود که رویکرد مبتنی بر توانمندی بر احساس تنهایی و سرسختی روانشناختی زنان مطلقه مؤثر بوده فلذا پیشنهاد می‌شود متخصصین از فنون این رویکرد در کار خود بهره‌مند شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of the Strength-Based Approach on Psychological Hardiness and Loneliness of Divorced Women

نویسنده [English]

  • Aboutaleb Seadatee Shamir
Department of Educational Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Divorce is considered one of the most stressful events in people's lives, and along with many pleasant and unpleasant factors in women's lives, divorce is considered an important and terrible event in their lives, which has many personal and social consequences in their lives. Based on this, the aim of the present study was to investigate the effectiveness of the strength-based approach on psychological hardiness and feelings of loneliness among divorced women. In terms of purpose, the current research was of an applied type, and in terms of method, based on the research design and method, it was semi-experimental with a pre-test and post-test design (with an experimental group and a control group and a three-month follow-up period). In the present study, the statistical population studied included all divorced women who referred to counseling centers in the 10th district of Tehran in the first half of 2011; Among these people, 40 people were selected and randomly assigned to an experimental group (20 people) and a control group (20 people). Then, the strength-based approach based on the protocol prepared by Darbani & Parsakia (2022) was implemented on the test group. In order to collect data, research tools included Russel et al (1998) loneliness questionnaire and Lang et al (2003) psychological hardiness questionnaire. In the descriptive part, frequency distribution tables were used, and in the inferential part of data analysis, mixed variance analysis with repeated measurements and LSD post hoc test and SPSS software version 26 were used. The F value and the significance level of the obtained value were calculated in the variable of psychological hardiness (F = 8.22 and P = 0.001) and loneliness (F = 6.40 and P = 0.002). Therefore, the independent variable i.e. the strength-based approach has significantly changed the dependent variables i.e. the feeling of loneliness and psychological hardiness. Therefore, it can be concluded that the changes made in the dependent variables were caused by the implementation of the strength-based approach on the experimental group. The results of the LSD post hoc test showed that the effects of the strength-based approach on the research variables were stable. Based on the available findings, it can be concluded that the strength-based approach is effective on the feeling of loneliness and psychological hardiness of divorced women, so it is suggested that experts use the techniques of this approach in their work.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strength-Based Approach
  • Psychological Hardiness
  • Loneliness
  • Divorced Women
Bowles, T. (2013). Enhancing strength-based therapy by focusing on client’s talents and concepts of learning. E-Journal of Applied Psychology, 9(1): 19-30.
Brown, R. P. (2004). Vengeance is mine: Narcissism, vengeance, and the tendency to forgive. Journal of Research in Personality, 38, 576-584. 
Brown, R. P., & Phillips, A. (2005). Letting bygones be bygones: Further evidence for the validity of the Tendency to Forgive scale. Personality and Individual Differences, 38, 627-638. 
Chung, R. J., Burke, P. J., & Goodman, E. (2010). Firm foundations: Strength-based approaches to adolescent chronic disease. Current Opinion in Pediatrics, 22(4), 389-397. 
Dahlberg, L., McKee, K. J., Frank, A., & Naseer, M. (2022). A systematic review of longitudinal risk factors for loneliness in older adults. Aging & Mental Health, 26(2), 225-249.
Darbani, S. A., & Parsakia, K. (2022). The effectiveness of strength-based counseling on the reduction of divorced women's depression. Journal of Assessment and Research in Applied Counseling, 4(2), 28-32.
Darbani, S. A., & Parsakia, K. (2022). The effectiveness of strength-based counseling on the self-esteem of marital conflicted women. Psychology of Woman Journal, 3(1), 46-55.
Daryaye Lal, A., Akbari, B., & Sadeghi, A. (2022). Comparing the Effectiveness of Guttman Model and Emotion-Focused Therapy on Couples' Loneliness and Resilience. Journal of Applied Family Therapy, 3(2), 188-205.
Ebrahimi, E., Zargham Hajebi, M., & Navabinejad, S. (2023). The role of loneliness, sexual satisfaction and forgiveness in predicting depression in women affected by infidelity. Journal of Applied Family Therapy, 4(1), 134-156.
Edwards, J. K., Young, A., & Nikels, H. (2016). Handbook of strengths-based clinical practices: Finding common factors. Routledge.
Ermer, A. E., Segel-Karpas, D., & Benson, J. J. (2020). Loneliness trajectories and correlates of social connections among older adult married couples. Journal of Family Psychology, 34(8), 1014.
Gilmore, H. (2020). Strengths-based intervention: identify and use strengths with your client to improve well-being. Psych Central Professional.
Holeman, V. T. (2004). Reconcilable differences: Hope and healing for troubled marriages. Downers Grove, IL: InterVarsity Press. 
Jahrami, H., Alekri, E., BaHammam, A. S., Alsalman, A., Bragazzi, N. L., Alhaj, O., & Saif, Z. (2020). The association between micronutrient status and sleep quality in patients with depression: a case-control study. Sleep and Breathing, 12(3), 1-9.‏
Kalantary, M., Sootode, S., Dehghan Banadaki, M., & arbakri, F. (2023). The role of spiritual and psychological capitals in predicting the quality of life of divorced women. Journal of Applied Family Therapy, 3(5), 389-404.
Navabinejad, Sh., Rostami, M., & Parsakia, K. (2023). The mediating role of emotional intelligence in the relationship between marital conflicts and tendency to marital infidelity in couples. Journal of Assessment and Research in Applied Counseling, 5(1): 1-8.
Omrani, S., Baratian, M., Zareh Hoseinzadeghan, Z., & Jedari Seyedi, Z. (2022). The effectiveness of emotionally focused therapy on mental toughness and sleep quality among people with a history of hospitalization because of Coronavirus. Journal of Applied Family Therapy, 2((Covid-19 articles collection)), 215-228.
Parsaei Sharif, Y., Maleki, F., Saeedi, S., & Seyfi, S. A. R. (2022). Comparison of the effectiveness of schema mode cards and the effectiveness of strength-based counseling on resilience in conflicted couples. JARAC, 4(4), 42-57.
Parsakia, K., Darbani, S. A., Rostami, M., & Saadati, N. (2022). The effectiveness of strength-based training on students' academic performance. Journal of Adolescent and Youth Psychological Studies, 3(3), 194-201.
Proctor, C., Tsukayama, E., Wood, A. M., Maltby, J., Eades, J. F., & Linley, P. A. (2011). Strengths gym: The impact of a character strengths-based intervention on the life satisfaction and well-being of adolescents. The Journal of Positive Psychology, 6(5), 377-388.
Sabeti, P., Haghgooy, M., Farzaneh, F., Ajabi, M., & Alimardani, S. (2022). The role of psychological distress and tolerance of ambiguity in the loneliness among working women who were quarantined during Coronavirus conditions. Journal of Applied Family Therapy, 2((Covid-19 articles collection)), 116-127.
Samadi Kashan, S., Hajhosseini, M., Behpajooh, A., & Zamani zarchi, M. S. (2019). The Effectiveness of Acceptance and Commitment Group Counseling on Feeling of Loneliness in Women the Trauma of Infidelity. Journal of Applied Psychological Research, 10(1), 73-82.
Seligman, M. E. (1991). Learned optimism. New York: Knopf.
Shafeinia, A., Farzad, V., Hoseinian, S., & Abolmaali Alhosseini, K. (2021). The Living Experience of Divorced Women with Unexpected Divorces: A Qualitative Study. Journal of Applied Family Therapy, 2(4), 192-214.
Shahidi, S., Hasanzadeh, R., & Mirzaian, B. (2023). The effectiveness of metacognitive therapy on psychological toughness and distress tolerance in female patients with psoriasis. Journal of Applied Family Therapy, 3(5), 374-388.
Shahidi, S., Hasanzadeh, R., & Mirzaian, B. (2023). The effectiveness of metacognitive therapy on psychological toughness and distress tolerance in female patients with psoriasis. Journal of Applied Family Therapy, 3(5), 374-388.
Shirinzadeh Dastgiri, S., Latifi, M., Daneshmand, N., Alavenejad, N. A., Samimipoor, M., & Mirzaei, Z. (2020). Comparison of self-compassion, hardiness, forgiveness in women with hypertension and normal subjects. Journal of Applied Family Therapy, 1(3), 154-168.
Smith E. J. (2006). The Strength-Based Counseling Model. The Counseling Psychologist, 34(1), 13-79.
Wong, Y. J. (2006). Strength-Centered Therapy: A social constructionist, virtues-based psychotherapy. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 43(2), 133.
Xie, H. (2013). Strengths-based approach for mental health recovery. Iranian journal of psychiatry and behavioral sciences, 7(2), 5.
Zanjiran, S., Keyani, L., Zare, M., & Shayeghian, Z. (2017). The Effectiveness of Group Logotherapy on the Sense of Loneliness of Elderly Women Resident in Nursing Home. Knowledge & Research in Applied Psychology, 16(3), 60-67.