دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 9، خرداد 1403 
تدوین بسته بهبود مسئولیت پذیری در نوجوانان

صفحه 74-85

10.22034/pdmd.2024.447297.1059

حمیدرضا میرزاخانلو؛ زهرا یوسفی؛ غلامرضا منشئی