دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، اسفند 1401 
پیشبینی بهزیستی ذهنی بر اساس کنترل عمل و سرسختی روانشناختی در نوجوانان

صفحه 30-37

سیده زینت هادیان؛ محمد فضلی؛ محمد رضا محمدی؛ مجتبی رضایی راد