بررسی تأثیر عوامل بهزیستی روانشناختی در مدیریت و کیفیت زندگی بیماران ام اس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی سلامت، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

10.22034/pdmd.2022.188274

چکیده

هدف: هدف ازنگارش مقاله حاضر، بررسی تأثیر عوامل بهزیستی روانشناختی در مدیریت و کیفیت زندگی بیماران ام اس می‌باشد.
روش: این پژوهش به لحاظ هدف، بنیادی و همچنین، به لحاظ ماهیت فراترکیب بود. جامعة مورد مطالعه کلیه اسناد، تأثیر عوامل بهزیستی روانشناختی در مدیریت و کیفیت زندگی بیماران ام اس در پایگاه-های داده داخلی (1391-1402) و خارجی (2003-2023) بود. روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند و حجم‌نمونه بر اساس حذف سیستماتیک بر اساس نمودار جریان مدل پریزما بود. ابزار جمع آوری داده ها فیش برداری و مرور سیستماتیک اسناد و ادبیات بود که در نهایت از میان 165 مقاله داخلی و خارجی 18 مقاله انتخاب شد به منظور محاسبه روایی از چک لیست 27 موردی بر اساس مدل پریزما و همین طور به منظور محاسبه پایایی از ضریب کاپای کوهن استفاده شد که نتایج بیانگر روا و پایا بودن ابزار بود. 
یافته‌ها: کیفیت زندگی مطلوب، همواره آرزوی بشر بوده و هست. در ابتدا رفاه و طول عمر بیشتر، معنی کیفیت زندگی بهتر را داشت. اما امروزه کیفیت زندگی در نقطه مقابل کمیت، قرار گرفته و با توجه به ابعاد گسترده سلامتی، تعریف می شود و منظور از آن سال هایی از عمر است که همراه با رضایت، شادمانی و لذت بخشی باشد. حال بهزیستی روانشناسی به مجموعه‌ای از رویکردها و تمرکزهای روانشناسی اشاره دارد که به بهبود و بهینه‌سازی سلامت روانی و عمومی بیماران می‌پردازد. این رویکردها و تمرکزها بر اساس شناخت و فهم بهتر از نیازها، مشکلات و تحدیداتی که بیماران ام اس با آنها روبرو هستند، ایجاد محیط‌های حامی و توانمندسازی بیماران برای مدیریت بهتر بیماری، تقویت روابط اجتماعی و بهینه‌سازی کیفیت زندگی آنان تمرکز دارند. 
نتیجه گیری: مدیریت و کیفیت زندگی بیماران ام اس به دلیل شدت و اندازه تأثیر این بیماری روی زندگی شخص، نیازمند نگرشی جامع و چندجانبه است. بهزیستی روانشناسی در این حوزه، بر اساس تأثیرات متعددی که ابعاد مختلف زندگی بر سلامت و روانشناختی بیماران ام اس دارند، مدیریت جامع و یکپارچه‌ای را هدف قرار می‌دهد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Psychological Well-being Factors on the Management and Quality of Life of MS Patients

نویسندگان [English]

  • Narges Dayani 1
  • Alireza Fazeli 2
1 PhD student of general psychology, Islamic Azad University, Qom Branch, Qom, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Health Psychology, School of Behavioral Sciences and Mental Health (Tehran Institute of Psychiatry), Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Purpose: The purpose of writing this article is to investigate the effect of psychological well-being factors on the management and quality of life of MS patients.
Methodology: This research was fundamental in terms of its purpose and also meta-composite in nature. The studied community was all documents, theoretical bases and related background of the reasons for the increase in smoking and tobacco use among teenagers and young people in domestic (1402-1391) and foreign (2003-2023) databases. The purposeful non-random sampling method and the sample size was based on systematic elimination based on the flow diagram of the prism model. The data collection tool was the systematic review of documents and literature. In order to calculate validity, a 27-item checklist based on the prism model was used, and in order to calculate reliability, Cohen's kappa coefficient was used, and the results indicated the validity and reliability of the tool.
Findings: A good quality of life has always been and is a human desire. In the beginning, prosperity and longer life meant better quality of life. But today, the quality of life is opposite to the quantity, and it is defined according to the wide dimensions of health, and it means the years of life that are accompanied by satisfaction, happiness and pleasure. Psychological well-being refers to a set of psychological approaches and focuses that improve and optimize the mental and general health of patients. These approaches and focuses are based on a better understanding of the needs, problems and limitations that MS patients face, creating supportive environments and empowering patients for better disease management, strengthening social relationships and optimizing their quality of life.
Conclusion: The management and quality of life of MS patients requires a comprehensive and multifaceted approach due to the severity and size of the impact of this disease on a person's life. Psychological well-being in this field aims at a comprehensive and integrated management based on the multiple effects that different aspects of life have on the health and psychology of MS patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological well-Being
  • Quality of Life
  • MS Patients
Amin Nesab, Dr. Engham, Hatami, Ahadi. (1400). The effectiveness of stress management treatment with a cognitive-behavioral approach on cortisol levels and quality of life in patients with lung cancer. Scientific Journal of the Medical Organization of the Islamic Republic of Iran, 39(2), 101-94.‎
Arewasikporn, A., Ehde, D. M., Alschuler, K. N., Turner, A. P., & Jensen, M. P. (2018). Positive factors, pain, and function in adults with multiple sclerosis. Rehabilitation Psychology, 63(4), 612-620.
Azari, Zahra, Aminimanesh, Sajjad, Mozafari, Mohammad and Omidhar, Banafsheh. (1401). The effectiveness of teaching life skills based on mindfulness on psychological well-being and the attitude of parents of mentally retarded children. Journal of Psychological Sciences, 21(115).
Azarmidakht, Ahadi, Jamehari, Kraskian Mojambari, Addis. (2019). Investigating the effectiveness of emotional schema therapy on mental well-being and fatigue in patients with MS. Scientific Quarterly of Psychological Methods and Models, 10(38), 77-96.‎
Cadden, M. H., Meyer, J. E., & Arnett, P. A. (2017). Beyond binary: Exploring the merits of three depression groups in multiple sclerosis. Neuropsychology, 31(3), 328-336.
Feridouni, Culture, Fixed. (1400). The effect of short-term solution-oriented psychotherapy on distress tolerance, decision-making styles and social adjustment in patients with MS. S. city of Sari. Quarterly Journal of Excellence in Counseling and Psychotherapy, 10(39), 36-47.‎
Garjani, A., Patel, S., Bharkhada, D., Rashid, W., Coles, A., Law, G. R., & Evangelou, N. (2022). Impact of mass vaccination on SARS-CoV-2 infections among multiple sclerosis patients taking immunomodulatory disease-modifying therapies in England. Multiple sclerosis and related disorders57, 103458.
Hatami, Khakpour, Masoud, Safarian Toosi. (1402). Comparing the effectiveness of mindfulness-based stress reduction group exercises with emotion-oriented group therapy on psychological well-being in hospitalized and recovered patients from Corona. Clinical Psychology and Counseling Research, 13(1), 64-86.‎
Healy, L. M., Stratton, J. A., Kuhlmann, T., & Antel, J. (2022). The role of glial cells in multiple sclerosis disease progression. Nature Reviews Neurology18(4), 237-248.
Hosseini Nejad, Mozafar, Saadat, Bakshipour, Hora, Nasiri, Priya. (1400). Prevalence and incidence of multiple sclerosis (MS) in Gilan province. Scientific Research Monthly of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, 29(1), 3438-3447.
love of affection (1401). Facilitating and inhibiting factors of quality of life in patients with multiple sclerosis: a qualitative study
Olson, D. H. (2020). Circumcises model of marital and family systems. The association for family therapy. Philadelphia: Black Well; 2010: 32-36
Ryff, C. D. (2018). Eudaimonic well‐being. Diversity in harmony–Insights from psychology, 375.‏
Safai, Barzegar. (1402). The effectiveness of group cognitive behavioral therapy on quality of life and psychological well-being in patients with social anxiety disorder. Scientific Quarterly of Psychological Methods and Models, 14(52), 67-76
Salari, Ahi, Qasim, Mansoori, Ahmed, Shahabizadeh. (1400). Stressful life events and health-related quality of life in diabetic patients: the mediating role of health-promoting behaviors and self-management behaviors. Diabetes Nursing Quarterly, 9(4), 1717-1699
Samadi, Rooh Elah, Haji Hosseinnejad, Gholamreza, Hosseinikhah Ali, Musa Pour, Nemat Elah, Rahimi Abbas. (1402). Compilation of a guide for the care of MS patients for physiotherapists
Sannes, T. S., Yusufov, M., Amonoo, H. L., Broden, E. G., Burgers, D. E., Bain, P., ... & Pirl, W. F. (2023). Proxy ratings of psychological well‐being in patients with primary brain tumors: A systematic review. Psycho‐Oncology32(2), 203-213.
Seifi, I., Shojaei, D., Barbin, S. J., Bahmani, A., & Seraj, Z. (2022). Methods of Diagnosis and Treatment of MS Disease Based on a Clinical Trial: The Original Article. Tobacco Regulatory Science (TRS), 2351-2384.
Stern, B. Z., Strober, L., DeLuca, J., & Goverover, Y. (2018). Subjective well-being differs with age in multiplesclerosis: A brief report. Rehabilitation Psychology, 63(3), 474-478.