تأثیر ورزش رزمی تکواندو بر هوش هیجانی دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه اول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روان شناسی تربیتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر ورزش رزمی تکواندو بر هوش هیجانی دانش‌آموزان پسر دوره اول متوسطه منطقه 3 شهر تهران بود. پژوهش حاضر، از نوع آزمایشی است که در قالب طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان پسر سال دوره متوسطه اول منطقه 3 شهر تهران تشکیل می دهند که از بین آنها 30 نفر دانش آموز به دو گروه تقسیم شدند. روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس بود، به این صورت که ابتدا از بین تمامی دبیرستانهای دوره اول یک دبیرستان انتخاب شد و از بین تمامی دانش آموزان دبیرستان 30 دانش آموز انتخاب شد که 15 نفر آنها داوطلب شرکت در دوره های آموزش تکواندو بودند که در گروه آزمایش قرار گرفتند و 15 دانش آموز دیگر در گروه کنترل قرار گرفتند و پس از آن هر دو گروه به پرسشنامه هوش هیجانی پاسخ دادند. گروه آزمایش به مدت دو ماه تحت تمرین تکواندو قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند. و در پایان هر دو گروه در مرحله پس آزمون به پرسشنامه هوش هیجانی پاسخ دادند و در مجموع 60 پرسشنامه تحلیل گردید. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه‌ هوش هیجانی استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها در سطح توصیفی از شاخص های گرایش مرکزی و پراکندگی و در سطح استنباطی از آزمون‌های تحلیل واریانس و کوواریانس استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که آموزش ورزش رزمی تکواندو بر هوش هیجانی دانش آموزان پسر دوره متوسطه اول تأثیر دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر ورزش رزمی تکواندو بر هوش هیجانی دانش‌آموزان پسر دوره اول متوسطه منطقه 3 شهر تهران بود. پژوهش حاضر، از نوع آزمایشی است که در قالب طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان پسر سال دوره متوسطه اول منطقه 3 شهر تهران تشکیل می دهند که از بین آنها 30 نفر دانش آموز به دو گروه تقسیم شدند. روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس بود، به این صورت که ابتدا از بین تمامی دبیرستانهای دوره اول یک دبیرستان انتخاب شد و از بین تمامی دانش آموزان دبیرستان 30 دانش آموز انتخاب شد که 15 نفر آنها داوطلب شرکت در دوره های آموزش تکواندو بودند که در گروه آزمایش قرار گرفتند و 15 دانش آموز دیگر در گروه کنترل قرار گرفتند و پس از آن هر دو گروه به پرسشنامه هوش هیجانی پاسخ دادند. گروه آزمایش به مدت دو ماه تحت تمرین تکواندو قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند. و در پایان هر دو گروه در مرحله پس آزمون به پرسشنامه هوش هیجانی پاسخ دادند و در مجموع 60 پرسشنامه تحلیل گردید. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه‌ هوش هیجانی استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها در سطح توصیفی از شاخص های گرایش مرکزی و پراکندگی و در سطح استنباطی از آزمون‌های تحلیل واریانس و کوواریانس استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که آموزش ورزش رزمی تکواندو بر هوش هیجانی دانش آموزان پسر دوره متوسطه اول تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Taekwondo Marital Arts Influence on Emotional Intelligence First High School Boys

نویسنده [English]

  • Somayeh Nejadi
MA student, Department of Educational Psychology, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of Taekwondo martial arts on emotional intelligence of boys in the 3rd district of Tehran. The present study is a experimental study that was carried out in a pretest-posttest design with a control group. The statistical population of this study is all the students of the first grade secondary school in District 3 of Tehran, among which 30 students were divided into two groups. The non-random sampling method was available, so that at first all high schools in first grade were selected by high school and all 30 high school students were selected, 15 of them volunteered to participate in taekwondo training courses, Experiments were performed and 15 other students were assigned to the control group, after which both groups responded to the emotional intelligence questionnaire. The experimental group received Taekwondo training for two months, and the control group did not receive any training. At the end, both groups responded to the emotional intelligence questionnaire in the post-test phase and a total of 60 questionnaires were analyzed. An emotional intelligence questionnaire was used to collect information. For analyzing the data, descriptive level of central incidence and dispersion indices and inferential level of covariance and variance analysis were used. The results of this study showed that taekwondo combat sport education has an effect on emotional intelligence in first grade boys.The purpose of this study was to investigate the effect of Taekwondo martial arts on emotional intelligence of boys in the 3rd district of Tehran. The present study is a experimental study that was carried out in a pretest-posttest design with a control group. The statistical population of this study is all the students of the first grade secondary school in District 3 of Tehran, among which 30 students were divided into two groups. The non-random sampling method was available, so that at first all high schools in first grade were selected by high school and all 30 high school students were selected, 15 of them volunteered to participate in taekwondo training courses, Experiments were performed and 15 other students were assigned to the control group, after which both groups responded to the emotional intelligence questionnaire. The experimental group received Taekwondo training for two months, and the control group did not receive any training. At the end, both groups responded to the emotional intelligence questionnaire in the post-test phase and a total of 60 questionnaires were analyzed. An emotional intelligence questionnaire was used to collect information. For analyzing the data, descriptive level of central incidence and dispersion indices and inferential level of covariance and variance analysis were used. The results of this study showed that taekwondo combat sport education has an effect on emotional intelligence in first grade boys.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Taekwondo
  • Emotional Intelligence
  • First Grade Boys
Ajaya.M.A- Fatokun A.L.A- 2007– effect of a six – week emotional intelligence programme on the sports performance of amateur athletes in Oyo state of Nigeria – university of Ibadan Nigeria
Asci FH. (2003) The effects of physical fitness training on trait anxiety and physical self-concept of female university students. J sport and Exercise Psycho; 4(3):255-64.
Bradbury, Travis and Graves, Jane (2015). emotional intelligence, translated by Mehdi Ganji, Tehran: Savalan Publishing.
Bradbury, Travis. Graves, Jane. (1384). Emotional intelligence (skills and tests). Translation: Mehdi Ganji. Nashavalan. p. 153.
García-Sancho, E., Salguero, J.M., & Fernández-Berrocal, P. (2014). Relationship between emotional intelligence and aggression: A systematic review. Aggression and Violent Behavior, 19(5): 584-591
Golman, Daniel (2014). Emotional intelligence: emotional self-awareness, self-control, empathy and helping others, translated by Nasrin Parsa, Tehran: Rushd Publications.
Narimani, Mohammad; Khamispour, Zahra. (2013). The role of parenting styles in identification and alienation of public and private school students, Master's thesis, Mohaghegh Ardabili University - Faculty of Educational Sciences and Psychology.
 Simon R, Anne T, Catherine S, Jackie C, Philip B. Physical activity interventions for people with mental illness: a systematic review and meta-analysis. J Clin Psychiatry 2014; 75: 964-974.