مقایسه کیفیت زندگی، مثبت اندیشی و سرمایه های روانشناختی دختران خانواده های تک فرزند با خانواده های چند فرزند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه روانشناسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش، مقایسه کیفیت زندگی، مثبت اندیشی و سرمایه های روانشناختی دختران خانواده های تک فرزند با خانواده های چند فرزند بود. پوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت در زمره پژوهش های توصیفی از نوع علی-مقایسه ای قرار داشت.  جامعه آماری پژوهش دختران ۱۵ تا ۱۸ سال شهر سمنان بود که 300 پرسشنامه (150 پرسشنامه در میان دختران تک فرزند و 150 پرسشنامه در میان دختران چند فرزند) به روش نمونه گیری در دسترس توزیع گردید. برای جمع آوری اطلاعات ازپرسشنامه های مثبت اندیشی اینگرام و ویس نیکی(1988)، سرمایه روانشناختی لوتانز (2007) و کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (1996)استفاده گردید. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، تحلیل واریانس چند متغیره و تحلیل کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد بین سرمایه های روانشناختی دختران خانواده های تک فرزند با خانواده های چند فرزند تفاوت وجود دارد. به طوری که مولفه های امیدواری، تاب آوری، خودکارآمدی و خوش بینی در بین دختران خانواده های چند فرزند بالاتر است p<0/05) ).  بین کیفیت زندگی دختران خانواده های تک فرزند با خانواده های چند فرزند تفاوت وجود دارد. به طوری که مولفه های سلامت روان، سلامت جسمی، سلامت محیط اطراف در بین دختران خانواده های تک فرزند بالاتر است p<0/05) ). بین مثبت اندیشی دختران خانواده های تک فرزند با خانواده های چند فرزند تفاوت وجود دارد. به طوری که مثبت اندیشی در بین دختران خانواده های چند فرزند بالاتر است p<0/05) ). نتایج به دست آمده می تواند مورد استفاده متولیان نظام خانواده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Quality of Life, Positive Thinking and Psychological Capitals of Girls from Single-Child Families with Multi-Child Families

نویسندگان [English]

  • Faezeh Heydaryan
  • Maryam Salehyan
Department of Psychology, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this research was to compare the quality of life, positive thinking and psychological capital of girls from single-child families with those from multi-child families. The present study was in the category of causal-comparative descriptive researches in terms of practical purpose and in terms of method and nature. The statistical population of the study was girls aged 15 to 18 years in Semnan city, where 300 questionnaires (150 questionnaires among girls with one child and 150 questionnaires among girls with multiple children) were distributed by available sampling method. Ingram and Weissnicki (1988), Luthans psychological capital (2007) and World Health Organization (1996) quality of life questionnaires were used to collect information. Collected data were analyzed using Kolmogorov-Smirnov test, multivariate variance analysis and covariance analysis. The findings of the research showed that there is a difference between the psychological capital of girls from single-child families and from multi-child families. So that the components of hope, resilience, self-efficacy and optimism are higher among girls from families with several children (p<0.05). There is a difference between the quality of life of girls in single-child families and those in multi-child families. So that the components of mental health, physical health, health of the surrounding environment are higher among girls from single-child families (p<0.05). There is a difference between the positive thinking of girls from single-child families and from multi-child families. So that positive thinking is higher among girls from families with several children (p<0.05). The obtained results can be used by the guardians of the family system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality Of Life
  • Positive Thinking
  • Psychological Capital
  • Single Child
  • Multiple Children
Ahmadi Mubarakeh, Mehrnaz and Nazari, Zahra, (2019). Quality of life and parental stress in children with involuntary and normal illness, the first international conference of psychology, social sciences and humanities, https://civilica.com/doc/1171221
 Allameh, S. Samadi, A, Hoseyni, S (2018). The effect of psychological capital on quality of life, given the mediating role of social capital and quality of work life, International Journal of Business Innovation and Research, 17(2)
Al-Yasin, Seyyed Ali and Feridouni, Samia, (2015), Comparison of positive outlook, life expectancy and life satisfaction of female students with one child and multiple children, World Conference on Psychology and Educational Sciences, Law and Social Sciences at the beginning of the third millennium. Shiraz, https://civilica.com/doc/592203
Azadikta, Mehrnaz (1400), the effectiveness of positive psychology on the psychological well-being of mothers with disabled children, Mardad and Shahrivar exceptional education, 163, 20-9.
Bai, X. (2018). Development and validation of a multidimensional intergenerational relationship quality scale for aging chinese parents. The Gerontologist, 58(6), e338–e348.
Chang, L, Xue, B (2023). The Influence of Parent- and Adult Child-level Factors on Intergenerational Relationship Quality: A Study of Chinese Families with Multiple Children in Hong Kong, Journal of Cross-Cultural Gerontology (2023) 38:19–37
Golestani Bakht, Tahira, Babaei, Ansieh, Karimi, Meraj and Ahmadi, Abbas (1401), The relationship between self-compassion and optimism in students: the role of mediators of social adjustment, Social Psychology Research, 12(45), 84-65.
Malekzadeh, Azadeh, Jamri, Farhad, Namour, Homan (1400), presenting a model for predicting social skills in single-child teenagers based on coping styles with regard to the mediating role of positive thinking, Islamic Lifestyle and Health Society, 5(4), 72-66 .
Naimi, Ebrahim, Saidi, Milad, and Kazemian, Samia. (2018). Comparing the quality of life of single-child couples with couples with more than two children in Tehrani families. Counseling and Family Psychotherapy, 99(27), 161-172.
Sadeghi, Massoud, Roshannia, Samieh (2016), comparison of life expectancy in single-child and multi-child adolescent families, 2nd International Research Conference in Behavioral and Social Sciences.
 Santisi, G, Ernesto, L, Paola M, Andrea, Z (2020). Relationship between Psychological Capital and
Quality of Life: The Role of Courage, Sustainability 2020, 12(13), 5238; https://doi.org/10.3390/su12135238
Shalmazari, Mahmoud, (2017) to investigate psychological capital in single-child families with multi-child families: a systematic review, Islamic Research Journal of Women and Family, 25(28),
Soomro, B. A., & Shah, N. (2019). Determining the impact of entrepreneurial orientation and organizational culture on job satisfaction, organizational commitment, and employee’s performance. South Asian Journal of Business Studies.