اثربخشی درمان فلورتایم بر سیستم فعالساز رفتاری کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روان شناسی تربیتی، واحد زهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

2 استادیار، گروه روان شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

3 دانشیار، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه روان شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان فلورتایم بر سیستم فعالساز رفتاری کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم بود. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی و از لحاظ روش بر اساس طرح پژوهش و شیوه انجام، نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون (با یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل و دوره پیگیری سه ماهه) بود. جامعه آماری به کار رفته در پژوهش حاضر شامل کلیه کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم مراجعه‌کننده به مراکز درمانی منطقه 5 تهران در سال 1401 بود و از بین این افراد با استفاده از شیوه نمونه‌گیری هدفمند تعداد 40 نفر انتخاب شده و به صورت تصادفی در یک گروه آزمایش (20 نفر) و یک گروه کنترل (20 نفر) گمارده شدند. سپس، روی گروه آزمایش بسته درمان فلورتایم ولز (2009) اجرا شد. به منظور گردآوری داده‌ها، ابزار پژوهش شامل مقیاس تجدیدنظر شده حساسیت به تقویت جکسون (2009) بود. به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها از تحلیل واریانس با اندازه‌گیری‌های مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی و نسخه 26 نرم افزار SPSS استفاده شد. با توجه به مقدار F و سطح معناداری به دست آمده در متغیر سیستم فعالساز رفتاری (15/6 = F و 001/0 = P) می‌توان نتیجه گرفت که متغیر مستقل (درمان فلورتایم) به شکل معناداری باعث تغییر در متغیر وابسته (سیستم فعالساز رفتاری) شده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که تغییرات ایجاد شده در متغیرهای وابسته ناشی از اجرای درمان فلورتایم بر گروه آزمایش بود. بر اساس یافته‌های به دست آمده می‌توان نتیجه گرفت که درمان فلورتایم بر سیستم فعالساز رفتاری کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم مؤثر بود. از این رو، پیشنهاد می‌شود متخصصین از فنون این رویکرد در کار خود بهره‌مند شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Floor Time Treatment on the Behavioral Activation System of Children with Autism

نویسندگان [English]

  • Ayoub Dehvari 1
  • Ali Arab 2
  • Mahmoud Shirazi 3
1 PhD student, Department of Educational Psychology, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Psychology, University of Sistan and Baluchistan, Zahedan, Iran.
3 Associate Professor, Department of Psychology, University of Sistan and Baluchistan, Zahedan, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effectiveness of Floor Time treatment on the behavioral activation system of children with autism.In terms of the purpose, the current research was of an applied type, and in terms of the method, based on the research design and method, it was a quasi-experimental with a pre-test and post-test design (with an experimental group and a control group and a three-month follow-up period). The statistical population used in this research included all children with autism disorder who visited the therapy centers of the 5th district of Tehran in 2022, and among these people, 40 people were selected using the purposive sampling method and were randomly assigned to an experimental group. (20 people) and a control group (20 people) were assigned. Then, the Floor Time Wells (2009) treatment package was implemented on the experimental group. In order to collect data, the research tool included the revised scale of sensitivity to reinforcement by Jackson (2009). In order to statistically analyze the data, analysis of variance with repeated measurements and Bonferroni's post hoc test and SPSS software version 26 were used. According to the F-value and the significance obtained for the behavioral activation system variable (F = 6.15 and P = 0.001), it can be concluded that the independent variable (Floor Time therapy) significantly changes the dependent variable (behavioral activation system). Therefore, it can be concluded that the changes in the dependent variables were caused by the implementation of Floor Time treatment on the experimental group. Based on the findings, it can be concluded that Floor Time treatment was effective on the behavioral activation system of children with autism. Therefore, it is suggested that experts benefit from the techniques of this approach in their work.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Floor Time Treatment
  • Behavioral Activation System
  • Children
  • Autism
Bal, V. H., Wilkinson, E., Glascock, V., Hastings, R. P., & Jahoda, A. (2023). Mechanisms of change in behavioral activation: Adapting depression treatment for autistic people. Cognitive and Behavioral Practice, 30(4), 589-596.
Bebko, J. M., Zapparoli, B. L., & Stevenson, R. A. (2020). A pupillometry study of multisensory social and linguistic processing in autism and typical development. Developmental Psychology, 56(11), 2080.‏
Chu, B., Marwaha, K., Sanvictores, T., & Ayers, D. (2021). Physiology, stress reaction. In StatPearls [Internet]. StatPearls Publishing.
Cloninger, C. R. (1987). A systematic method for clinical description and classification of personality variants. Archives of General Psychiatry, 44, 573-588.
Cloninger, C. R. (1991). Brain networks underlying personality development. In B. J. Carroll & J. E. Barrett (Eds.), Psychopathology and the brain. New York: Raven Press, (pp. 183-20).
Davico, C., Secci, I., Vendrametto, V., & Vitiello, B. (2023). Pharmacological treatments in Autism Spectrum Disorder: a narrative review. Journal of Psychopathology.
Diamond, L. L. (2018). Problem Solving Using Visual Support for Young Children With Autism. Intervention in School and Clinic, 54(2), 106-110.
Dionne, M., & Martini, R. (2011). Floor time play with a child with autism: A single-subject study. Canadian Journal of Occupational Therapy, 78(3), 196-203.‏
Divya, K. Y., Begum, F., John, S. E., & Francis, F. (2023). DIR/Floor Time in Engaging Autism: A Systematic Review. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, 28(2), 132.
Goldstein, S., & Ozonoff, S. (Eds.). (2018). Assessment of autism spectrum disorder. Guilford Publications.‏
Gray, J. A. (1990). Brain systems that mediate bothemotion and cognition. Special issue: Development of relationships between emotion and cognition. Cognition and Emotion, 4, 269-288.
Gray, J. A. (1991). Neural systems, emotion and personality. In J. Madden, IV (Ed.), Neurobiology of learning , emotion, and affect. New York: Raven Press.
Gray, J. A. (1994). Framework for a taxonomy of psychiatric disorders. In S. H. M. V. Goozen, N. E. V. Poll & J. Sergeant (Eds.), Emotions: Essays on emotion theory. New Jersey: Erlbaum.
Hillman, H. (2018). Child-centered play therapy as an intervention for children with autism: A literature review. International Journal of Play Therapy, 27(4), 198.‏
Jackson, C. J. (2009). Jackson-5 scales of revised Reinforcement Sensitivity Theory (r-RST) and their application to dysfunctional real world outcomes. Journal of Research in Personality, 43(4), 556-569.
Kaplan, A., & Sadock, B. J. (2015). Kaplan & Sadock's synopsis of psychiatry: behavioral sciences/clinical psychiatry (Vol. 2015, pp. 648-655). Philadelphia, PA: Wolters Kluwer.‏
Lee, G. A., Lin, Y. K., Lai, J. H., Lo, Y. C., Yang, Y. C. S., Ye, S. Y., ... & Tseng, S. H. (2021). Maternal immune activation causes social behavior deficits and hypomyelination in male rat offspring with an autism-like microbiota profile. Brain Sciences, 11(8), 1085.
Martell, C. R., Dimidjian, S., & Herman-Dunn, R. (2021). Behavioral Activation for Depression: A Clinician's Guide. Guilford Publications.
Martin, F., & Oliver, T. (2019). Behavioral activation for children and adolescents: a systematic review of progress and promise. European child & adolescent psychiatry, 28, 427-441.
Martini, R., & Dionne, M. (2018). Strengthening the Focus of Autistic Children with an Environmental Psychology Approach. Creative City Design, 1(2), 15-19.‏
Phytanza, D. T. P., Mumpuniarti, M., Burhaein, E., Demirci, N., Parmadi, M., & Azizah, A. R. (2021). Floortime approach: Can it improve the learning outcomes of side-rolling exercises for autism spectrum disorder students. Sport Science, 15(1), 141-151.
Siller, M., & Morgan, L. (Eds.). (2018). Handbook of Parent-Implemented Interventions for Very Young Children with Autism. Springer.‏