گزارش بررسی موردی تاثیر هنر درمانی بر سلامت و بازتوانی اختلال خواندن یک دانش آموز ششم ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر هنر درمانی بر سلامت روان و بازتوانی اختلال خواندن دانش آموز ششم ابتدایی انجام شد و یک موردپژوهی کیفی بوده که مشارکت کننده این تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شد. یک دانش آموز 12 ساله دارای اختلال خواندن و تنش هایی در خانواده برای ارتقای سلامت روان و بازتوانی اختلال خواندن وی از مجموعه ای از فنون و روش های هنر درمانی (نقاشی و قصه گویی) و 12  گام درمان اختلالات خواندن دکتر مصطفی تبریزی و تمرین های پیشنهاد شده در این کتاب استفاده شد؛ لازم به ذکر است برای اطلاع از سلامت روان دانش آموز از پرسشنامه ی CSI-4  در دو مرحله و برای اطمینان بیشتر از هوشبهر وی از آزمون آدمک گودیناف نیز به کار برده شد. نتایج و یافته های حاصل طی برگزاری چندین جلسه ی درمان نشان دادند که هنردرمانی سبب تسریع روند درمان شده‌است. از موثرترین شیوه ها برای درمان اختلال خواندن و بهبود سلامت روان می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Case Study Report on the Effect of Art Therapy on the Health and Rehabilitation of Reading Disorder of a Sixth Grade Student

نویسنده [English]

  • Mehrab Najaeinejad
MA, Department of Industrial Engineering, Kharazmi University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This research was conducted with the aim of investigating the effect of art therapy on the mental health and rehabilitation of the reading disorder of the 6th grade student and it was a qualitative case study, the participants of this research were selected using the purpose-based sampling method. A 12-year-old student with a reading disorder and tensions in the family to promote mental health and rehabilitate his reading disorder from a set of art therapy techniques and methods (painting and storytelling) and 12 steps to treat reading disorders Dr. Mostafa Tabrizi and the suggested exercises were used in this book; It should be mentioned that the CSI-4 questionnaire was used in two stages to find out about the student's mental health, and the Godinaf dummy test was also used to make sure of his intelligence. The results and findings of several treatment sessions showed that art therapy has accelerated the treatment process. It is one of the most effective ways to treat reading disorder and improve mental health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reading Disorder
  • Student
  • Mental Health
  • Art Therapy
American Psychiatric Association, (2013), Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th Edition. Washington DC: American Association.
Bahreini F, (2014), Evaluate the effectiveness of visual-motor coordination painting therapy on children with dysgraphia [MA Thesis in Clinical Psychology]. Iran, Saveh: Islamic Azad University. [Persian]
Breuer, J., and Freud, S, (1895), "Studien uber Hysterie", Leipzig: F. Deuticke
Cocks N, Barton B, Donelly M, (2009), Self-concept of boys with developmental doordination disorder.Physical and Occupational Therapy in Pediatrics; 29(1): 6-22.
Crick, I, (2016), Children's Self-Esteem: The Benefits of Art Therapy in Elementary Schools.
Etek, (2008), Emergency triage education kit. Australia. Department of health and aging. 
Freilich, R., & Shechtman, Z, (2010), the contribution of art therapy to the social, emotional, and academic adjustment of children with learning disabilities. The Arts in Psychotherapy, 37, 97-105.
Gnezda, N. M, (2009), the potential for meaning in student art. Art Education, 62(4), 48-52.
Judi, L, (1984), the bender visual motor gestalt test: Implications for the diagnosis and prediction of reading achievement. Journal of school psychology, 22(4), 391-405.
Morgan, P. L., Farkas, G., Tufis, P. A., & Sperling, R. A, (2008), Are reading and behavior problems risk factors for each other Journal of Learning Disabilities, 41, 417 – 436?
Pintrich, P. R., Marx, R. W., & Boyle, R. A, (1993), beyond cold conceptual change: The role of motivational beliefs and classroom contextual factors in the process of conceptual change. Review of Educational research, 63(2), 167-199.
Safran, D.S, (2002), Art therapy and AD/HD: Diagnostic and therapeutic approaches. London: Jessica Kingsley.
Wallace, K. O, (2015), Art Therapy and Depression. In There is No Need to Talk about This (pp. 27-35). Sense Publishers.
Williams, J. P., & Atkins, J. G, (2009), the role of metacognition in teaching reading comprehension to primary students. Handbook of metacognition in education, 26-43.