پیشبینی راهبردهای مقابله‌ای بر اساس اعتماد معرفتی و زودباوری معرفتی در نوجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم تربیتی، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، خوراسگان، ایران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر پیشبینی راهبردهای مقابله‌ای بر اساس اعتماد معرفتی و زودباوری معرفتی در نوجوانان بود.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، پژوهشی توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه نوجوانان 15 تا 18 ساله مراجعه کننده به مراکز مشاوره مناطق 1 تا 5 شهر تهران بود. از این رو، حجم نمونه پژوهش بر اساس جدول مورگان و با در نظر گرفتن احتمال ریزش آماری و برای اطمینان بیش‌تر 250 نفر تعیین شد. به منظور نمونه گیری با شیوه نمونه‌گیری در دسترس با مراجعه به مراکز مشاوره و کلینیک‌های روانشناسی کودک و نوجوان نمونه آماری پژوهش انتخاب گردید. ابزار استفاده شده برای گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه زودباوری معرفتی کمپل و همکاران (2021) و پرسشنامه راهبردهای مقابله‌ای لازاروس (1988) بود. در پژوهش حاضر داده‌های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تک‌متغیری مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد اعتماد معرفتی می‌تواند 6/10 درصد از راهبردهای مقابله‌ای مسئله مدار و زودباوری معرفتی می‌تواند 2/10 درصد از راهبردهای مقابله‌ای هیجان‌مدار نمونه آماری پژوهش پیش‌بینی کند (01/0>p). همچنین نشان داد اعتماد معرفتی می‌تواند با ضریب بتای 16/0 راهبردهای مقابله‌ای مسئله‌مدار و زودباوری معرفتی می‌تواند با ضریب بتای 15/0 به طور معنادار و مستقیم راهبردهای مقابله‌ای هیجان‌مدار را پیش‌بینی کند (01/0> p).
نتیجه‌گیری: بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که راهبردهای مقابله‌ای بر اساس اعتماد معرفتی و زودباوری معرفتی قابل پیش‌بینی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of Coping Strategies based on Epistemic Trust and Epistemic Credulity in Adolescents

نویسنده [English]

  • Fatemeh Taheri Khorasegan
Department of Educational Sciences, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Khorasgan, Iran
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this research was to predict coping strategies based on epistemic trust and epistemic credulity in adolescents.
Method: The current research was applied in terms of purpose and descriptive and correlational in terms of method. The statistical population of the present study included all adolescents aged 15 to 18 years who referred to the counseling centers of districts 1 to 5 of Tehran. Therefore, the sample size of the study was determined based on Morgan's table and taking into account the probability of statistical drop and for more certainty, 250 people. For the purpose of sampling, the statistical sample of the research was selected by referring to counseling centers and child and adolescent psychology clinics. The tools used to collect information included the cognitive credulity questionnaire of Campbell et al. (2021) and the coping strategies questionnaire of Lazarus (1988). In this research, the collected data were statistically analyzed using SPSS software, Pearson's correlation coefficient and univariate regression analysis.
Findings: The results of regression analysis showed that cognitive trust can predict 10.6% of problem-oriented coping strategies and cognitive credulity can predict 10.2% of emotion-oriented coping strategies of the statistical sample of the study (p<0.01). It also showed that cognitive trust can predict problem-oriented coping strategies with a beta coefficient of 0.16 and cognitive credulity can significantly and directly predict emotion-oriented coping strategies with a beta coefficient of 0.15 (p < 0.01).
Conclusion: Therefore, it can be concluded that coping strategies can be predicted based on epistemic trust and epistemic credulity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • coping strategies
  • epistemic trust
  • epistemic credulity