پیش‌بینی سیستم فعالساز رفتاری بر اساس پریشانی روانشناختی و تکانشوری نوجوانان بزهکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری، گروه علوم تربیتی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

هدف: یکی از مهم‌ترین مسائل و آسیب‌های اجتماعی در جوامع مختلف پدیده بزهکاری است. دوران نوجوانی یکی بحرانی‌ترین دوران زندگی هر فرد به شمار می‌آید. ورود به این مرحله، نوجوان را با مشکلات فراوانی دست به گریبان می‌سازد. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر پیش بینی سیستم فعالساز رفتاری بر اساس پریشانی روانشناختی و تکانشوری نوجوانان بزهکار بود.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، پژوهشی توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه نوجوانان بزهکار 12 تا 18 ساله بود در سال 1402 که حداقل یک بار مرتکب اعمال غیرقانونی شده باشد. از این رو، حجم نمونه پژوهش بر اساس دیدگاه کلاین (2016) 300 نفر تعیین شد. به منظور نمونه گیری با شیوه نمونه‌گیری هدفمند و در دسترس با مراجعه یا ارسال فرم پرسشنامه به مراکز مربوطه نمونه آماری پژوهش انتخاب گردید. ابزار استفاده شده برای گردآوری اطلاعات شامل مقیاس تکانشوری بارات (1994)، مقیاس پریشانی روانشناختی کسلر (2002) و مقیاس تجدیدنظر شده حساسیت به تقویت جکسون (2009) بود.
یافته‌ها: نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد متغیرهای مستقل (پریشانی روانشناختی و تکانشوری) 20 درصد توانایی پیش‌بینی سیستم فعالساز رفتاری را دارند. همچنین از بین متغیرهای مستقل، تکانشوری با ضریب بتای 24/0 و پریشانی روانشناختی با ضریب بتا 20/0 می‌توانند سیستم فعالساز رفتاری آزمودنی‌ها را به صورت مثبت پیش بینی کنند (01/0> p).
نتیجه‌گیری: بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که می‌توان از طریق متغیرهای پریشانی روانشناختی و تکانشوری سیستم فعالساز رفتاری نوجوانان بزهکار را پیش‌بینی نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of behavioral activation system based on psychological distress and impulsivity of juvenile delinquents

نویسنده [English]

  • Javad Jahan
PhD student, Department of Educational Sciences, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

Purpose: One of the most important problems and social harms in different societies is the phenomenon of delinquency. Adolescence is one of the most critical periods in a person's life. Entering this stage, the teenager faces many problems. Therefore, the aim of the current research was to predict the behavioral activation system based on the psychological distress and impulsivity of juvenile delinquents.
Method: The current research was applied in terms of purpose and descriptive and correlational in terms of method. The statistical population of the present study included all delinquent teenagers aged 12 to 18 in 2023 who have committed illegal acts at least once. Therefore, the sample size of the research was determined based on Kilne (2016) 300 people. For the purpose of sampling, the statistical sample of the research was selected using the targeted and available sampling method by referring or sending the questionnaire form to the relevant centers. The tools used to collect information included Barat's Impulsivity Scale (1994), Kessler's Psychological Distress Scale (2002) and Jackson's Revised Reinforcement Sensitivity Scale (2009).
 Findings: The results of regression analysis showed that independent variables (psychological distress and impulsivity) have 20% ability to predict behavioral activation system. Also, among the independent variables, impulsivity with a beta coefficient of 0.24 and psychological distress with a beta coefficient of 0.20 can positively predict the subjects' behavioral activation system (p < 0.01).
 Conclusion: Therefore, it can be concluded that the behavioral activation system of delinquent teenagers can be predicted through the variables of psychological distress and impulsivity..

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychological distress
  • behavioral activation system
  • impulsivity
  • delinquent teenagers