اثربخشی آموزش خرد بر سرمایه روانشناختی دانش‌آموزان دوره دوم مقطع متوسطه شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری تخصصی، گروه برنامه‌ریزی آموزش از دور، دانشگاه پیام نور، واحد امارات

چکیده

هدف: سرمایه های روانشناختی یکی از شاخص های روان شناختی مثبت گرا می باشد که با ویژگی های خوش بینی، داشتن پشتکار، اسناد مثبت به خود و تحمل کردن مشکلات تعریف می شود. این مطالعه با عنوان بررسی اثربخشی آموزش خرد بر سرمایه روانشناختی دانش­آموزان دوره دوم مقطع متوسطه شهر تهران در سال 1398 انجام شد.
روش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی، به لحاظ زمان گردآوری داده ها مقطعی و به لحاظ روش گردآوری داده ها یا ماهیت پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون همراه با گروه کنترل و پیگیری بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان مقطع دوم متوسطه شهر تهران بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای تک مرحله ای 30 نفر انتخاب و به دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) تقسیم‌بندی شدند گروه آزمایش تحت آموزش خرد 8 جلسه 90 دقیقه‌ای (بر مبنای پروتکل طراحی شده توسط پژوهشگر) قرار گرفتند و گروه کنترل در لیست انتظار ماندند. اطلاعات اصلی این پژوهش با استفاده از پرسشنامه سرمایه روانشناختی (مک گی، 2011) به دست آمد. در تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، چولگی-کشیدگی، کمینه و بیشینه) و آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس چندمتغیره) استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که آموزش خرد باعث افزایش سرمایه روانشناختی و مولفه های تاب آوری، خودکارآمدی، امید و خوش بینی دانش آموزان شد.
نتیجه گیری: همچنین نتایج نشان داد آموزش خرد بر سرمایه روانشناختی دانش آموزان دوره دوم مقطع متوسطه شهر تهران در طول زمان اثربخش است. مطالعه حاضر نشان داد که آموزش خردمندی می تواند به عنوان یک مداخله اثربخش در افزایش سرمایه روانشناختی دانش آموزان محسوب شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness Wisdom Training on Psychological Capital in Second Period High School Students in Tehran city

نویسنده [English]

  • mahsa karimi
PhD student, Department of Distance Education Planning, Payame_ Noor University, Emirates Branch
چکیده [English]

Purpose: Psychological capital is one of the positive psychological indicators that is defined by the characteristics of optimism, perseverance, positive self-attribution and tolerance of problems. The present study was conducted investigating Effectiveness Wisdom training on Psychological Capital and Spiritual Health in Second Period High School Students in Tehran city in 2019.
Method: The present study was applied in terms of purpose, cross-sectional in terms of data collection time and in terms of data collection method or nature of quasi-experimental research with pre-test-post-test design with control and follow-up groups. The statistical population of the study was all high school students in Tehran who were selected by one-stage cluster sampling method 30 people and divided into two groups of experimental (15 people) and control (15 people) experimental group under Wisdom training 8 sessions 90 sessions Minutes (based on a protocol designed by the researcher) and the control group remained on the waiting list. The main data of this study were obtained using the Psychological Capital Questionnaire (McGee, 2011). Descriptive statistics (mean, standard deviation, skew-stretch, minimum and maximum) and inferential statistics (multivariate analysis of covariance) were used in data analysis.
Findings: The results showed that micro-education increased students' psychological capital and components of resilience, self-efficacy, hope and optimism.
Conclusion: The results also showed that Wisdom training is effective on the psychological capital of high school students in Tehran over time. The present study showed that wisdom education can be considered as an effective intervention in increasing students' psychological capital..

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychological capital
  • Resilience
  • optimism
  • Wisdom training